กำจั ดค ร าบก ว นใ จในบ้าน ได้ใ นวิ ธีต่อไปนี้

กำจั ดค ร าบก ว นใ จในบ้าน ได้ใ นวิ ธีต่อไปนี้

วันนี้เรามีแ นะนำก ารกำจั ดครา บฝังลึ กในห้อ งน้ำด้ว ยข องใช้ภ ายในบ้ าน ไม่เสียเ งินสักบ าท บอกมาขน าดนี้แล้ วคงอย า กรู้กันแล้วใช่ไ หมว่าต้ องทำอย่ างไร เราไปดูกั นเลย… 5 วิธีกำจั ดตาบก วนใจต่างต่าง เป็นอ ย่ างไรไปดู

สูตรที่ 1 กำจัดคราบไวน์แดง

ในข ณะที่คุณกำ ลังดิ นเน อร์เคล้าไวน์แดงสุ ดห รู แต่ดั นเกิ ດอุ บั ติ เห ตุ ทำไ วน์แด งหกร ดเสื้ อผ้า ให้รีบนำผ้าไปล้างกับน้ำสะอาดโ ดยเร็ วที่สุด จากนั้นร าดน้ำร้ อนชำระคร าบแ ดงจากไวน์อีกครั้งจนกว่าค ราบจะซีดจา งจึงค่อย นำผ้าไปซักต ามปกติ แต่หากคราบไวน์แดงเปื้อนมาได้สั กพั ก กรณีนี้ต้องจัดก ารด้วยเบกกิ้ งโซดา โดยโ รย เบกกิ้ งโซด าหรือเกลือป่นให้ทั่วบริเวณคราบเปื้อน จากนั้ นก็แช่น้ำร้อ นจ นกว่าครา บจะหลุ ดอ อกไป สุดท้ ายก็นำผ้าไปซักและตากแดดแรง

สูตรที่ 2 กำจัดหยดน้ำตาเทียน

ใครเค ยเจ อหยดน้ำตาเที ยนเปื้ อ นเสื้ อผ้ า คงนึกออ กใช่ไ หมคะว่าคราบน้ำตาเ ที ยนนั้นดื้อข น าดไหน แต่ต่อให้คราบจะติ ดท นทานสักเท่าไรก็ยังต้องยอมแ พ้เมื่อเ จอ แนะนำร้อน-เย็นขอ ง เราเข้า โ ดยวิธีก็ไม่ย าก เพียง นำก้อนน้ำแ ข็ งมาถูลงไปบ นหยดน้ำตาเ ที ยน เพื่ อให้หย ดน้ำตาเทียนจับตัวเป็นก้อน จากนั้นนำกระดาษแผ่นหนา (กระดาษจากถุงกระดาษก็ได้ค่ะ) มาวางทับคราบเปื้อนเอาไว้ ก่อนจะใช้เตารีด รีดลงไปบนกระดาษจนกว่าคราบน้ำตาเทียนจะละลายติดมากับกระดาษ นี้คร าบเปื้อนก็จะห ายวับไปกับตา

สูตรที่ 3 กำจัดคราบเ ลื อ ด

คราบเ ลื อ ดที่เปื้อ นผ้ าคอตตอน, ผ้าลินิน หรื อผ้าเส้นใยธรรมชาติ สามารถจัดการได้ไม่ย ากโดยนำผ้ าไปแช่น้ำเก ลือเ ย็นจัด ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่ วโมง จึ งค่ อยนำผ้าไปซักใ นน้ำร้อน โดยใช้สบู่ซักผ้าแ ท นผงซักฟอกห รือน้ำย าซักผ้าทั่วไป แต่ถ้าคราบเปื้อนจากเ ลื อ ดเ กิດใหม่ ให้โรยเกลือลงไปบนคราบทิ้ งไว้สั กพั ก ก่อนนำไปซักด้ ว ยน้ำเย็นจนกว่าค รา บเปื้อ นจะหายไป

สูตรที่ 4 กำจัดคราบสนิม

คราบสนิม ก็จัดเป็นคราบ กำจัดย าก อันดับต้น เช่นกัน แต่เราก็ สามา รถจัดการกับคราบสนิม ได้ง่าย ด้วยกา รผสมเกลือ กับน้ำส้มสายชูจ นเป็นเนื้อข้นเหนี ยว แล้วนำมา ป้ายให้ทั่วคราบเปื้อนจากสนิม  จากนั้นนำผ้าไปตาก กับ แดดจั ด รอจนคราบทุ กอย่างแห้งดีแ ล้วจึงค่อยนำผ้ากลับมา ซักด้วยน้ำร้อนอีกครั้งจนสะอาด  

สูตรที่ 5 กำจัดคราบจาระบีหรือน้ำมันเครื่อง

คราบหนักอย่ างคราบจาระบีและน้ำมันเครื่องสามารถ กำจัดอ อกได้ง่าย โดยโร ยเกลือลงบ นคราบให้ ทั่ว โรยหนา เลย ก็ได้ เพื่อให้เก ลือซับคราบน้ำมันแ ละจาระบี ออกมาให้  ได้มากที่สุด จากนั้นก็  นำผ้าไปซักในน้ำร้อน  ซึ่ง อาจ จะต้ องซักผ้า หลาย ครั้งหน่อย  แต่หากคราบเปื้อนยังหลงเ ห ลืออยู่ คราวนี้ให้ นำผ้าไปแช่ในน้ำส้ม ส ายชูนาน 30 นาทีก่อนนำผ้าไปซักตา มปกติ 

อ้างอิงข้อมูลจาก kapook , share-si

เรียบเรียงโดย : จิระนันท์ เมฆปัจฉาพิชิต

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *