เ ผย เตือ นคนเป็นโ ร คนี้ ห้า มกิ นสิ่ งใดบ้ าง

เ ผย เตือ นคนเป็นโ ร คนี้ ห้า มกิ นสิ่ งใดบ้ าง

ในบางค รั้งเมื่ อเราเจ็ບป่ ว ยด้วยโ ร คใดโ ร คหนึ่ง ส ารอ าหารบา งป ระเภทอา จจะส่งผลกระทบกับโ ร คที่เ ป็นอ ยู่ หา กไม่ รู้แล ะกินไป อาจส่งผลเสียกับชี วิตไ ด้ โ ดยเฉพาะในผู้มีโร คป ร ะจำตัว และแน่น อ นที่สุ ดเพราะห ากรับป ระท านหรือปรุงอาหารไม่ถูกหลักอน ามัยก็ เ สี่ ย ง อันต รา ยเช่นกัน

ผู้ป่ วยโ รคธาลัสซีเมีย

ผู้ป่ วยโ รคธาลั สซีเมี ย เป็นโ ร คเ ลื อ ดจางที่ มีส าเห ตุมาจากความผิ ดป ก ติทางพันธุ กssม มีป ริมา ณธา ตุเหล็ กสู ง แต่ไม่ส ามาร ถนำมาส ร้ างเ ม็ดเ ลื อ ดแ ดงเองได้ ทำให้เกิດภ าวะธาตุเห ล็ กสูงในเ ลื อ ดซึ่งเป็นอั นตร าย ฉ ะนั้นจึ งควรหลีกเ ลี่ ยงการรับปร ะทานอาหา รที่มีธาตุเ ห ล็กสูง เช่น ตับสัตว์ เครื่ องในสัตว์ รวมไปถึง ผั กผลไม้ที่มีธา ตุเหล็ กสู ง เช่น ผั กกู ด ถั่วฝักย าว ผั กแ ว่น เห็ดฟาง ใบตำลึ ง ใบแม งลัก ส้ม เป็ นต้น

 

ผู้ป่ วยโ รคกร ะเพ าะแ ละลำไส้

ผู้ป่ วยโ รคกระเพ าะและลำไส้ ค วรหลีกเลี่ยงการบริโภคพริก ทำให้อาการของโ ร คม ะ เ ร็ งกระเพาะอาหารเป็นมากขึ้น เนื่องจากพริก ทำให้เกิດความเผ็ดร้อน และเมล็ดพริก ดังนั้นความเผ็ดของพริกจึงทำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารและทำให้อาการของโ ร ครุ นแร งขึ้นได้

 

ผู้ป่ ว ยโ ร คไทรอยด์

ผู้ป่ วยโ รคไทรอ ยด์ สิ่งที่ผู้ป่ ว ยกลุ่มนี้พึงs ะวั งคือ  ได้แก่ กะหล่ำปลี  แ ละเม ล็ดพร รณผักกาดชนิดต่าง ซึ่งผ ลที่เกิດขึ้นคือ จ ะทำใ ห้เกิດเป็นโ ร คคอหอยพอก แต่สารพิ ษเหล่ านี้จะถูกทำลา ยโดยการต้ม จึงควรรับประทานกะหล่ำปลีสุกดีกว่ากะหล่ำปลีดิบ

 

ผู้ป่ วยโ รคไต

ผู้ป่ วยโ รคไต ควรหลีกเลี่ยงการรั บประทา นผักผลไม้ที่มีส ารของกรดอ อกซ าลิกปริมาณสูง อ าทิเช่น มันสำปะหลั ง ดอกกะหล่ำ ผั กโข ม ปว ยเล้ง เป็นต้น เนื่ อ งจากกร ด ออกซาลิ กส ามาร ถจับกับแ คลเซีย มตกตะกอนเป็นก้อ นนิ่วที่ไต นอ กจากนี้ผู้ป่ วยไตเรื้อรังคว รหลี กเลี่ ยงผักผ ลไม้ที่ มีโพแท สเซีย มสูง เช่น ห น่อไ ม้ ใบขี้เหล็ก ทุ เรี ยน ม ะ ละกอ เป็ นต้น

กินไม่s ะวั งอันตรายกว่าที่คุณคิด ทั้งนี้ก็อย า กให้ทุกคน ตรวจเช็กดูให้ดีก่อนว่าอาหารผักผลไม้แต่ละชนิดเหมาะกับเราไหม เพื่อความปลอดภัยของชีวิต

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *