พ าไ ปดู ลัก ษณ ะของผู้ห ญิ งที่มีบุ ญ เป็นอ ย่ างไร

พ าไ ปดู ลัก ษณ ะของผู้ห ญิ งที่มีบุ ญ เป็นอ ย่ างไร

วันนี้เราจะพาไปดูกันว่าผู้หญิงที่มีบุญมากมัลักษณะเป็นอย่างไรกัน ไปดูกันเลยนะ 

1. ไม่จำเป็นต้องบ่น

เมื่อมีบุ ญแล้ว ผลแ ห่งบุญนั้น ก็จะแป รสภา พให้เป็น ปัญญา ทำให้ยอมรับ ต่อความเป็นจ ริง ของชีวิต ทำให้รู้เห็น และ เข้าใจถึงระดับวาสนาของตน และ บุคค ลอื่น ความเป็นไปของชีวิตนั้น ขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกssม  

2. สงบได้ เย็นได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะเป็นสภา พ ให้เป็นคนที่ ส งบได้ เ ย็นได้ ตามกำลัง ขอ งบุญฤnธิ์ ไม่เ ป็นคน ที่ ร้อ น รน กระวน กระ วาย สั บ ส่าย วุ่นวาย ในสิ่ งที่ ไม่เป็นส าร ะ ในสิ่งกำลัง จะเกิດขึ้น แ ม้จะตก อยู่ในเห ตุก าร ณ์ที่เล วร้ าย ก็ทำใจได้ เหมือ นไม่มี อะไรเกิດขึ้น

3. อดได้ ทนได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุ ญนั้น ก็จะแ ปรสภา พให้เป็น พลังงานเข้มแข็ง ตามกำลัง ของบุ ญฤnธิ์ ทำใ ห้ มีความอ ดทน ที่เป็นห นึ่งเป็ นเลิศ มีควา มคิด ที่ไม่หวั่ นไหว เห็นความสำเร็ จ ทุกชนิดมาจาก ความ อดทน อดท นอย่าง มีความสุข อ ดท นต่อสิ่ งแวดล้อมรอบตัวได้อย่ างดีเยี่ย มเลย

4. ไม่คิดทำชั่ ว

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็ จะแปรสภาพให้เป็น ตัวควบคุม ทำให้เกิດ ความกลัว ความละอายต่อบา ป ต่อกssมความ ผิดน้อยใหญ่ ทั้งในที่ลับ และที่แจ้ง เห็นถึงความเสียหาย หลายภพ หลายชาติ เห็นถึงผลกระทบ ต่อครอบครัว

5. รู้ได้ ตื่นได้ และเบิกบานได้

เมื่อมีบุ ญแล้ว ผลแ ห่งบุ ญนั้น ก็จะแป รสภา พ ให้เป็น ความรู้ตื่นเบิกบาน ตา มกำลั งขอ ง บุญฤnธิ์ เป็นผู้รู้ ต่อความ เป็นจ ริง ของชี วิต ไม่ปล่ อยชีวิ ต ให้ต กไปใ น กระแ สข อง ควา มโล ภ ควา มโกร ธ ความ หล ง จิ ต ใจ มีความอิ ส ระเต็มที่ ทุกวั นทุกเ วล า ทุกนาที

6. ปล่อยได้ วางได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็ จะแปรสภาพให้เป็น คนที่รู้จักก ารวาง ตามกำลัง ของบุญฤnธิ์ ไม่เป็นค นที่ แบกทุกอ ย่าง ที่ขวา งหน้า ยึดทุกอย่ าง ที่เกิດขึ้น ทำจิตให้ สงบ สามารถสง บจิตสงบใจอ ยู่ได้ตลอดเวลา

7. รอได้ คอยได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแ ห่งบุ ญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็ น ความใจเย็น มีความยืดห ยุ่ น ตามกำลังของ บุ ญฤ nธิ์ ไม่ใจร้อน ใจเร็ว เห็นถึ งจังห วะ แล ะ โอก าส ของชี วิต ไม่ใจร้อ นจนเกินไปคิดหน้ าคิดหลั งอย่างถี่ถ้ วน

8. ไม่เคยกลัว

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุ ญนั้น ก็จะแปรสภา พให้เป็น ความเ ข้มแข็ ง กล้าหาญ ตามกำ ลัง ขอ งบุญฤnธิ์ ทำให้ไ ม่หวั่ นไหว ผู้บ ริสุ ท ธิ์ ควา มเป็น ผู้มีบุ ญของตน ไม่กลัวต่อสิ่งใดง่ ายง่ายที่ผ่ายเข้ามาในชีวิต

9. ไม่เป็นคนคิดมาก

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็น ความสะอาด ความสว่าง ความสงบ ตามกำลังข อง บุญฤnธิ์ ความคิดทุกความคิด ล้วนนำมาซึ่ง ความเบิกบานกายใจ ไม่คิดเบิก ความทุกข์ มาใช้ก่อน

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *