ยืนเ งิ นแล้วไ ม่คื น ระวังผลก ร ร มทามทั นแ น่น อ น

ยืนเ งิ นแล้วไ ม่คื น ระวังผลก ร ร มทามทั นแ น่น อ น

ยืมเ งินและไม่ส่งคื น ผล ลั พธ์อ าจไม่เหมือนกัน ต้องดูกssม ของแ ต่ ละคน เมื่อรู้ว่ากs sมเป็นอ ย่า งไร มันจะเพี ยง พ อที่จะคิ ดว่า กssมใด ค วรเ กี่ย วกับ รูปแบ บข องกssม แป รไปตามเจตนา รว มทั้งคว ามส ามาร ถ ที่จะทำ ให้สำเ ร็ จตามเ จตน าด้วย เช่น

บางคนยื ม ด้วยค วามตั้ งใจ อาจมีข้อตกลงที่ชัดเจนว่า เมื่ อใดที่จะส่งคืนหรือให้ดอกเบี้ย จากนั้นส ามาร ถส่ งคืนพร้อมขอ งข วัญฟ รีตา มข้ อตกลง ผ ลทันที เป็นส ายสัมพันธ์ที่ดี มีคว า มน่าเชื่ อถือซึ่ งกันและกัน

Woman’s hand take a one thousand bill from old black leather wallet on white background.

บางคนยื มด้ วยความตั้งใ จที่จะกลั บมา เสร็จส มบูร ณ์ไม่สามารถคื นชนิ ดที่เป็นไปไม่ได้ สิ่ งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่ อโ กง ไม่ทำล ายศีล 2 แต่ผลกระทบทันทีจากปัจจุบัน เป็นทุ กข์ ข า ดค วามนั บถือต นเอ ง แ ละไม่ได้รับคว ามเชื่ටถือจ ากผู้อื่น สำหรับผลลัพธ์ในปร ะเท ศถัดไปมันค่อนข้างสมน้ำสมเนื้อ เช่นการให้เงิ นกับใค รก็ตามที่ยังไม่ ได้ยื ม เพราะเห ตุสุดวิสัยของลูกหนี้เป็นต้น

เพราะขึ้นต้ นด้วยเจตนาถือเอาทรัพย์ ที่เจ้าข องมิได้ย กให้ และการ ผิ ดแบ บนี้แถมพกข้อ ๔ มาด้วย ฉะนั้น ในที่ที่กssม เผ ล็ ดผล โท ษสถ า นเบาในโลกม นุ ษย์ คือต้อ งเหม าร วมทั้ง ผ ลของ การผิดข้ อ ๒ และ ๔ ร ว มกันสอ งก ระทง ผลของข้อ ๒ คือเ ป็นผู้มีทรัพ ย์พิน าศด้ วยเ หตุร้ า ย ผลของข้ อ ๔ คือเ ป็นผู้ถู กหล อกลวง ถู กใส่ร้ าย พูดง่ าย ว่า มีสิทธิ์เสียทั้งท รั พย์ เสี ยทั้งชื่อเสียง ด้วยการถูกใส่ร้ าย ใส่ไคล้ หรือถูกต้ มตุ๋นล่อล วงได้สา รพัด

แต่ข้อเ ท็จจริ ง เป็นเช่นที่พระพุ ทธเจ้าตรั ส คือ คนโก หกเป็นนิ ตย์ ที่จะทำชั่ วอะไรไม่ได้นั้นไม่มี ยิ่งถ้ามาถึงขั้นโก ห กเพื่ อเชิดเงิ นคนอื่นได้ ทำให้เข าเดือ ดร้ อนห น้าต าเฉยได้ ก็แป ลว่าต้องทำ บ า ป ร้ า ย กาจได้ห นักก ว่ านี้ไปเรื่อย ฉะนั้น โท ษทัณ ฑ์ที่แท้จริง ก่ อนจะมีสิทธิ์ได้กลับมาเป็ นม นุ ษย์ จึงน่ากลัวกว่าที่เ ราเห็ น กันขณะเป็ นมนุ ษ ย์

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *