อา บน้ำผิ ด เกิดอันต ร ายหล ายอ ย่าง มีอ ะไรบ้ างไปดู

อา บน้ำผิ ด เกิดอันต ร ายหล ายอ ย่าง มีอ ะไรบ้ างไปดู

โ ดยป กติแล้วค นไท ยมักจะนิยมอาบน้ำบ่อย พฤติกs sมระห ว่ างอาบน้ำ บางอย่างที่คุณกำลั งทำอยู่เป็ นปร ะจำนั้น อาจเป็ นเ รื่ อ งที่ผิด และส ามา ร ถก่อให้เกิ ດผลเ สี ยตา มม าก็เป็นได้ 

พฤติกssมระหว่างอาบน้ำ ส่งผลเสียอะไรต่อตัวคุณบ้าง
แ พท ย์ผิวห นั งได้ออ กมาเปิดเ ผ ยข้อมู ลเกี่ยวกับข้อผิดพล าดของการอาบน้ำ ซึ่งตั วคุณเ องก็อ าจจะไม่รู้ด้ว ยซ้ำว่ากำลั งทำอยู่ พฤ ติกssมระหว่างอา บน้ำ ที่คุณรู้แ ล้วคว รหลี กเลี่ยง มีดั งต่อไปนี้

 • อาบน้ำบ่อยเกินไป

แม้การอาบน้ำทุกวันอาจเป็นนิ สั ย แต่การอา บน้ำก็เป็นการล้างเอ าน้ำมันและแบคทีเรียที่มีสุขภาพดีอ อกจา กผิว ดังนั้ น การอา บน้ำ ที่บ่อ ยจ นเกินไป จึงอ าจทำให้ผิ วของคุณแห้งแ ละคันได้อีกด้ ว ย ความจริงแล้วแบ คทีเรียต ามปกติมันจะช่วยเสริ มสร้ างระบบภูมิคุ้ มกั นของคุณได้อีกด้วย

 • เกาหนังศีรษะด้วยเล็บ

การเกาหนังศี ร ษะที่ดีอาจทำให้รู้สึ กสดชื่น แต่ความจริงแล้วมันอาจเป็นอันตรายมากกว่า เนื่ องจ ากกา รเอาเล็บเกาหนังศี รษ ะอา จทำใ ห้เกิດรอยบนศีรษะได้ นอกจ ากนี้การถูผมด้ ว ยมือของคุณอย่างแรง อาจสร้างควา มเสี ยห าย และทำให้ผมเ กิດการแตกปล า ยได้อี กด้ วย

 • เลือกใช้สบู่ผิด

สบู่ต้ านเชื้อแบคทีเรียนั้ น สามารถคร่าเชื้อแบคทีเรียชนิด ที่ดีไปได้ด้วย เนื่องจากมันสาม ารถกำจัดเชื้อแ บคทีเรียได้มา กจนเ กินไป นดังนั้น การใช้เจลอาบน้ำที่มีมอยส์เจอร์ไรเซอร์เป็นส่วนผสม จึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า นอกจากนั้นหากคุณเป็นโ ร คกลากหรือผิวหนังบอบบาง สบู่ที่มีกลิ่นหอมอาจทำให้เกิດกายระคายเคืองผิวได้ ควรเลือกใช้สบู่ที่ไม่มีน้ำหอมเป็นส่วนผสมแทน

 • ปรับอุณหภูมิน้ำร้อนจนเกินไป

แน่นอนว่าไม่มีใครชอบอาบน้ำเย็นในช่วงฤดูหนาว แต่การอาบน้ำที่มีอุณหภูมิร้อนจนเกินไป ก็อาจทำให้ผิวของคุณแห้งเสียได้เช่นกัน เนื่องจากน้ำร้อนนั้นจะไปทำลายไขมันและน้ำมันจากธรรมชาติที่ถูกกักเก็บไว้บนผิวหนัง เพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังนั่นเอง

 • อาบน้ำประจำแต่ไม่ขยันซักผ้าขนหนู

ผ้าขนหนูเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแบคทีเรีย ยีสต์ รา และไ ว รั ส ผ้าขนห นูสกปรกอ าจทำให้เกิດเชื้อราที่เล็บเท้า รวมถึงหูดอีกด้วย ดังนั้น การเปลี่ยนหรือซักผ้าขนหนูอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และทำให้แห้งระหว่างใช้งาน จึงเป็นเ รื่ อ งที่ควรทำเป็นอย่างมาก พย าย ามซักผ้าขนหนูบ่อยขึ้นเมื่อคุณมีอาการป่ ว ย 

 • ไม่ทำความสะอาดใยขัดตัวให้ดี

ใยขัดตัวถือเป็นของใช้ยอดนิยมในห้องอาบน้ำ เพราะนำมาใช้สำหรับขัดถูร่ า งกาย แต่รู้หรือไม่ว่าซอกต่าง ของใยขัดตัวนั้นเป็นแหล่งที่อยู่ชั้นดีของเชื้อโ ร ค ดังนั้น การทำความสะอาดใยขัดตัวทุกสัปดาห์ โดยแช่ในน้ำย าฟอกขาวเจือจางเป็นเวลา 5 นาที แล้วล้างออกให้สะอาด และคุณควรเปลี่ยนใยขัดตัวอย่างน้อยทุก 3-4 สัปดาห์ สำหรับใยขัดตัวธรรมชาติ และทุก 2 เดือน สำหรับใยขัดตัวพลาสติก

 • ไม่ได้ทำความสะอาดทุกส่วนของร่ า งกายจริง

บางครั้งเวลาอาบน้ำคุณอาจจะเอื้อมมือไปขัดหลังไม่สะดวก จึงทำให้คุณไม่สามารถทำความสะอาดหลังได้อย่างทั่วถึง การใช้แปรงอาบน้ำด้ามย าวจะเป็นตัวช่วยที่ดี นอกจากนั้นมันยังสามารถทำให้คุณสามารถล้างในจุดที่เข้าถึงย ากที่สุดได้อีกด้วย 

 • ขัดผิวระหว่างการอาบน้ำ

การใช้ใยขัดตัวขัดผิวมาก บางครั้งก็ไม่ใช่เ รื่ อ งที่ดีนัก เพราะใยขั ดตัวมีควา มหย าบ ทั้งยังสามารถขจัดสิ่งที่ป้องกันผิวที่เกิດขึ้น ตามธร รม ชาติออกอีกด้วย การใช้ผ้า ขนหนูสำหรับเด็ก มาเกลี่ยเบา ใหทั่วผิวโดยไม่ต้อง ถูถือว่าเป็นเ รื่ อ งที่ดีกว่า แต่ความจริงแ ล้วการใช้เพียงมือในการ ทำขัดผิวก็ถือว่าเพียงพอแล้ว และอย่าลืมเ ปลี่ยนใยขัดตัวหรือผ้าขนหนูเ ป็นประจำ เพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของแบคทีเรีย

 • ใช้มีดโกนที่มีใบมีดมากเกินไป

แม้มีดโกนที่มีใบมีดมาก  จะทำให้การโกนขนสะอา ดขึ้น แต่ก็สามารถ ทำลายผิวของคุณได้เช่นกัน ความจริงแล้วยิ่งคุณโกนขนออกด้วยการใช้มีดโกนมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้ผิวของคุณແย่ลงมากขึ้นเท่านั้น ทั้งอย า กอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็ບได้อีกด้วย การโกนข นด้วยมีดโกนยังทำให้รูขุมขนอักเสบ ดังนั้น เวลาจะโกนขนต้องแน่ใจว่า บริเวณที่จะโกนนั้น ลื่นเพียงพอแล้ว ด้วยการใช้สบู่ หรื อครีมสำหรับการโกนขน เพื่อการโกนที่นุ่มนวลและปลอดภัยมากที่สุด

 • สระผมบ่อยเกินไป

หากคุณเป็นคนที่หนังศีรษะไม่มัน อาจไม่จำเป็นต้องสระผมทุกวันก็ได้ แต่ถ้าหากคุณมีผมหยิก หย าบ หรือทำเคมี การสระผมให้น้อยลงจะเป็นการป้องกันไม่ให้ผมของคุณแห้งจนเกินไป การจัดตารางการสระผมเป็นประจำถือเป็นเ รื่ อ งที่ควรทำ และเมื่อคุณมีอายุมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องสระผมบ่อย เพราะหนังศีรษะจะผลิตน้ำมันได้น้อยลง

 • ปล่อยให้ท่อน้ำอุดตัน

การทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันนั้นไม่ใช่เ รื่ อ งสนุก แต่ก็ไม่มีใครที่อย า กจะยืนอยู่ในห้องอาบน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำสกปรก การทำความสะอาดด้วยการเอาเส้นผมออกทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเสร็จ จึงถือเป็นการทำให้ท่อระบายน้ำของคุณไม่อุดตัน นอกจากนั้นยังช่วยทำให้ห้องอาบน้ำของคุณสะอาด และคุณเองก็จะได้ไม่ต้องยืนอยู่ในที่สกปรกอีกด้วย

 • ไม่ติดตั้งราวเหล็ก

มีหลายหมื่นคนในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับบาดเจ็ບขณะอาบน้ำ เข้าห้องน้ำ ออกจากอ่างอาบน้ำ หรือฝักบัว เ รื่ อ งจากไม่ได้ติดตั้งราวเหล็กเอาไว้ การติดราวเหล็กสามารถช่วยป้องกันการหกล้มได้ แต่ทางที่ดีนอกจากจะมีราวเหล็กแล้วควรติดที่กันลื่นเอาไว้ในอ่างอาบน้ำและฝักบัวด้วยจะเป็นการดีที่สุด

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *