รู้ไว้ไม่เสียหาย เลือกแหวนตามวันเกิ ด สวมแล้วจะปัง มีเงินมาก

รู้ไว้ไม่เสียหาย เลือกแหวนตามวันเกิ ด สวมแล้วจะปัง มีเงินมาก

เกิ ดวันอาทิตย์
เหมาะกับแหวนทอง เงิน หรือหยก จะช่วยส่งพลังในด้านดีออกมาช่วยในเ รื่ อ งของอำนาจและวาสนาให้กับผู้ส่วมใส่

• ผู้หญิง ให้สวมแหวนที่นิ้วมือข้างซ้าย หากสวมที่นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง จะเส ริมพ ลังของตัวเองให้มีความเจ ริ ญรุ่งเรืองก้าวหน้าในทุ ก ด้ าน ไม่ควรสวมแหวนหลายวงในนิ้ว เพราะจะทำให้มีเ รื่ อ งวุ่นวายหรือเกิ ดความผิดพลาดรื่องของความรักได้

• ผู้ชาย เหมาะกับการสวมแห ว นที่นิ้วมือข้างข วา และสวมแหวนที่นิ้วชี้หรือนิ้วกล างเท่านั้น เพ ราะจะช่วยเสริ มในเ รื่ อ งของพลังอำนาจการปกครอง รว มไปถึงวาสนาบ ารมีอีกด้วย

เกิ ดวันจันทร์
เหมาะกับแหวนทอง เงิน โลหะผสม หรือหิ นสีต่าง คว รเป็นแหวนที่วงค่อนข้างผอม บาง มีหัวแหวนเล็ก มากกว่าแหวนวงใหญ่

• ผู้หญิง ควรสวมแหวนที่นิ้วมือข้างซ้าย และส วมที่นิ้วกลาง นิ้วนาง หรือนิ้วก้อย จะช่ ว ยหนุนด ว งให้มีความเจ ริญรุ่งเรือง ส ร้ างพลังแห่งเมตตามหานิยมแก่เจ้ าของ ไม่ควรสวมแหวนที่นิ้ วชี้และที่นิ้วหัวแม่มือ

• ผู้ชาย เหมาะกับการสวมแหวนที่นิ้วมือข้างข วา หากสวมที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วน าง จะช่วยเส ริ มด ว งให้ดียิ่งขึ้น ไม่ค ว รสวมแหวนที่นิ้วก้ อยและที่นิ้วหัวแม่มือเด็ดข า ด

เกิ ดวันอังคาร
สามารถใส่แ ห วนได้ทุกแบบ แต่ไม่ควรเป็นแหวนที่มีลักษณะที่จะแ ต กหักได้ง่าย หรือบอบบางเกินไป หากเป็นแหวนที่ตัวแ ห วนห นาและมีหัวแหวนใหญ่ด้วยยิ่งดี เพราะจะช่วยนำพาความเจริญรุ่งเรืองให้เ ข้ ามาในชีวิตค่ะ

• ผู้หญิง ให้สวมแหวนที่นิ้วมือข้างซ้าย ควรสวมแห วนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางเท่านั้น เ พ ราะจะช่วยเสริ มด ว งในทุกด้าน ไม่คว รสวมแหวนที่นิ้วก้อยเพ ร าะจะทำให้เสียพลังที่เข้ มแข็งไป

• ผู้ชาย ให้สวมแ หว นที่นิ้วมือข้างขวา หากสวมไว้ที่นิ้วกลาง หรือนิ้วชี้ จะช่วยคุ้ มครองพ ลั งดีเอาไว้ ไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วนางหรือนิ้วก้อย จะทำให้ไม่มีพ ลัง

เกิ ดวันพุธ
เหมาะกับแหวนทอง เงินหรือหยก ตัวแหวนควรพอดีกับนิ้ว ไม่ควรหนาหรือบางจนเกินไป หรือทำเป็นรูปเหลี่ยม เพราะจะสามารถเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรืองได้

• ผู้หญิง ให้สวมแห ว นที่นิ้วมือข้างซ้า ย ควรส ว มแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง เพราะจะช่วยเสริมด ว งในทุก ด้าน

• ผู้ชาย เหมาะกับการส ว มแหว นที่นิ้วมือข้างขวา และสามารถสว มได้ทุกนิ้ว

เกิ ดวันพฤหัสบดี
เหมาะกับแห วนที่ทำด้วย ท องคำ เงิ น หรือท องคำขาว จะพอดีกับนิ้วหรือใหญ่กว่านิ้วได้ ค ว รจะมีประกายส่องสว่าง ถึงจะสามารถเส ริ มพลังในด้านของความเ จ ริญรุ่งเรืองได้

• ผู้หญิง ควรส วมแห วนที่นิ้วมือข้างซ้าย ควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกล าง หรือนิ้วนาง เพราะจะช่วยเสริมด ว งในทุก ด้าน ไม่ควรสวมแ ห วนพร้อมกันหลายวง เพราะจะเปรียบเหมือนการมีรักซ้อนซ่ อ นรัก มีปัญหาในเ รื่ อ งความรัก

• ผู้ชาย ให้สวมแหวนที่นิ้วมือข้างขวา และสว มแห ว นได้ทุกนิ้ว แต่ไม่ควรสวมแห ว นที่นิ้วก้อย

เกิ ดวันศุกร์
เหมาะกับแห วนทอง เงิน หรือหิน ตัวแหวนควรมีลักษณะร อยหยัก หรือเป็นคลื่น เช่น แ หว นดอกไม้ จะช่วยเพิ่มพลังของความเจ ริ ญรุ่งเรือง

• ผู้หญิง ให้สวมแหวนที่นิ้วมื อข้างซ้าย สามารถสวมแหวนได้ทุกนิ้ว จะช่ วยเสริ มด ว งให้ดีในทุก ด้าน ร ะวั งอย่าสวมแหวนซ้อนกันมากเกินไป เพราะจะทำให้เสียพลังเ รื่ อ งของความรัก หรืออาจจะกลายเป็นคนที่รักอิ ส ระจนเกินไปจนคุมไม่ได้

• ผู้ชาย เหมาะกับการส วมแหวนที่นิ้วมือข ว า และใส่แห ว นได้ทุกนิ้ว

เกิ ดวันเสาร์
เหมาะกับแ ห วนทอง เงิน หรือหิน ตัวแห วนคว รมีความพอดีกับนิ้ว หัวแหวนควรทำด้วยรัตนช าติแท้ แต่ควรจะมีสีที่ค่อนข้างเข้ม จะเพิ่มพลังของความเจ ริ ญรุ่งเรื องได้

• ผู้หญิง ให้สวมแหวนที่นิ้วมือข้ างซ้าย ควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วก ล าง หรือนิ้วนาง จะสามารถเส ริมด ว งได้ในทุก ด้าน แต่ไม่ค วรส วมแหวนพร้อมกันหลาย วง จะทำให้กระทบเ รื่ อ งของความรัก

• ผู้ชาย ให้สวมแหวนที่นิ้วมือข้างข ว า ควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วก ลาง หรือจะสวมที่นิ้วหัวแม่มือได้เ ช่ นกัน แต่ไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วก้ อย หรือนิ้วนาง เพราะจะทำให้พลังด้านดีหลุด ลอด อ อกไปได้

 

ที่มา campus-star

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *