เผยเค ล็ ดลับ ฟันสวยขาว จากสิ่งที่หาได้รอบตัวคุณ

เผยเค ล็ ดลับ ฟันสวยขาว จากสิ่งที่หาได้รอบตัวคุณ

ในโลกยุคปัจจุบันนี่ หลายคนหันมาสนใจด้านสุขภาพของร่างกายตัวเอง รวมไปถึงความสวยความงามต่างต่าง ซึ่งฟันนั้นก็เป็นส่วนสำคัญอย่างมาก เพราะเวลาพูดคุยเราก็จะเห็นฟันอยู่ตลอด วันนี้เราจะมาเสนอวิธีแก้ที่จะทำให้ฟันคุณกลับมากขาวเหมือนเดิมเพื่อเพิ่มความมั่นใจไปอีกขัน

1. เบกกิ้งโซดา
การใช้ย าสีฟันที่มีส่วนผ ส มของเบ กกิ้ งโซดา อาจช่วยล ดคราบเ ห ลื องที่ฟันลงได้ไม่มา กก็น้ อ ยเลยทีเดียวล่ะนะ นอกจ า กนั้น การผสมเ บ กกิ้ งโซดา 1 ช้อนโต๊ะ เข้ากับไฮโ ด รเจนเ ป อร์ออกไซด์ 2 ช้อนโต๊ะ แล้วนำมาแ ป ร งฟันก็สาม าร ถทำได้เช่นกัน

2. อมน้ำมันกลั้วปากแล้วบ้วนทิ้ง
ปกติแล้วคนอินเ ดี ยจะใช้น้ำมั นด อ กทานตะวัน หรือน้ำมั นงา ในการก ลั้ วปาก แต่ปัจจุบันน้ำมันม ะพ ร้ าวก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเ ลื อกที่ได้รับความนิยม เพราะมีรสชาติที่ดีและให้ประโ ย ชน์ต่อสุขภาพมากมาย

วิธีการอมน้ำมันเ พื่ อกลั้วปาก สามารถทำได้โ ดยการเทน้ำมันมะพร้าว 1 ช้อนโต๊ะลงในปาก จากนั้นพย าย ามกลั้วให้น้ำมันผ่านช่อ งฟันของคุ ณ โดยใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีในกา รกลั้ว จากนั้นก็บ้ ว นทิ้งเป็นอันเ ส ร็จขั้นตอน โดยวิธีส ามาร ถทำได้ทุกวัน เนื่องจ า กน้ำมั นมะพร้าวไม่ได้ทำให้ฟันของคุณสัมผัสกับก ร ดหรือส่วนผสมอื่น ที่กัดก ร่ อนเคลือบฟันของคุณ

3. วิตามินซี
จากการวิจัยพบว่า การข า ดวิตามินซี อาจทำให้เ ยื่ อบุช่องท้อ งอักเสบ ส่งผลทำให้การสะสมแ บ คทีเรียในฟันและเหงือกเ พิ่ มขึ้น นอกจากนั้นการบริโ ภ ควิตามินซีในปริมาณที่มาก อาจช่ ว ยล ดการเปลี่ยนสีของฟันได้ แต่ทั้งนี้จำเ ป็ นจะต้องมีการเพิ่มเ ติ มอีกว่า การบริโภควิต า มิ นซีนั้นมีผ ลต่อการเป ลี่ ยนสีของฟันหรือไม่

4. เอนไซม์ของผลไม้
หากย าสีฟันมีส่วนผสมของเ อ นไซม์ผลไม้ มันจะช่วยขจัดคราบเห ลื องที่เ กิ ดขึ้นบนฟันของคุ ณได้ จากการศึกษาในปี 2012 พบว่า ย าสีฟันที่มีเอนไ ซ ม์ปาเปน จากมะละกอ และเ อ นไซม์โบรเมเลน จากสั บป ะรด สามารถช่วยข จั ดค ร าบฟันได้

5. หยุดสูบบุหรี่
การสูบบุ ห รี่นอกจากจะเป็นเ รื่ อ งที่ไม่ดีต่อสุขภาพแล้ว มันยังทำให้เ กิ ดคราบสีน้ำต า ลที่แทรกซึมไปยังร่องฟันและเคลือบฟันได้ด้วย ยิ่งคุณสูบบุ ห รี่นานเท่าไหร่ คราบสกป ร กก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น นอกจ า กนั้น การสู บบุ หรี่ยังทำให้เ กิ ดกลิ่นปากและทำให้เห งื อ กอักเสบ ทั้งยัง เ สี่ ย ง ต่อการเป็นม ะ เ ร็ งอีกด้วย

6. ชุดฟอกฟันขาว
ชุดฟอกฟันขาวสาม ารถหาซื้อมาทำเองได้ที่บ้าน โดยมันประก อบไปด้วย คาร์บาร์ไมด์เปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นสารฟ อกขาวที่สาม า รถขจัดคราบลึกและเป ลี่ ยนสีฟันของคุณให้เป็นไปตามธ ร รมชาติ หากคุณมีฟันที่มีคราบก าแ ฟก็ส ามาร ถใช้ชุดฟอกฟั นขาวนี้ช่ วยได้

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *