ไปดูข้อดีและข้อเสีย ของการเรียนออนไลน์จะเป็นยังไง

ไปดูข้อดีและข้อเสีย ของการเรียนออนไลน์จะเป็นยังไง

ในช่วงนี้ทางกระท ร วงศึกษา ได้ออกมา ต ราก ารการเรียนออนไลน์มากได้หลายวันแล้ว หลายคนได้รู้ถึงทั้งข้อดีและข้อเสี ยของการเ รีย นออนไลน์แล้ว โดยก็ยังอยุ่ในช่วงท ดลองอยู่ในช่วงนี้ โดนการเ ปิ ดเทอมคือวันที่ 1 ก.ค. 2563

ข้อดี

– ล ดเวลาการเ ดิ นทาง ทั้งครูผู้สอน และผู้เรียน
– มีโ ป รแกรมช่วยบริห า รจัดการ เช็กชื่อนักเรียนเข้าเรียน และรับเอ กสา รแบบทดสอบ เพื่อใช้ประเ มิ นการเรียนได้สะด ว กม ากขึ้น
– มีช่องท างสื่อส า รระหว่างครูผู้ส อ น และผู้เ รี ยนได้สะด ว ก
– ใช้เค รื่ องมื อออนไลน์ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเ ติมไ ด้มากขึ้น

ข้อเสีย

– การสอนที่เป็นการสื่อส า รทางเดียว มีโอกาสเกิດความผิดพ ล า ดในการรับรู้ เพsาะฉะนั้uต้องมีแ บ บทดสอบที่ประเมินการเ รี ยนรู้ของผู้เรียน
การเข้าถึงอุปกรณ์เ รี ยนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น โทรทั ศ น์ โทรศั พ ท์มือถือ, แท็บเล็ต หรือสัญญ า ณอินเทอร์เน็ตมีข้อจำกัด
– เด็กนักเรี ย นไม่มีสมาธิในการเ รี ยน หากให้ใ ช้มือถือ ก็จะแอบเอามือถือมาเล่นระหว่างเรียน
– เด็กนักเรี ย นไม่สามารถไ ต ร่ตรองความถูกต้องขอ งข้อมู ล จากการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
– เด็กนักเรี ยนใช้เวลา เ ส พ ออนไลน์มากเ กิ นควร

ข้อเส น อแนะจากการศึกษาที่เ กี่ ยวข้องกับการเรียนออนไล น์ จังหวัดนครศรีธ ร รมราช ที่ตีพิ ม พ์ในวารสารราชพ ฤ กษ์ ปี พ.ศ. 2561 ระบุว่า การเ รี ยนโดยใช้สื่ อออ นไลน์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยู่กั บสิ่งแวดล้อมและสภาพปัญหาของแต่ละโรงเรียน หา กต้องการดึงประสิท ธิภา พ ของสื่อออนไลน์มาใช้ให้ม า กที่สุด ควรแลกเปลี่ยนความคิดเ ห็ น และหามาต รก ารร่วมกันหลายฝ่าย

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *