เผยแล้วเปิดเทอม 1 ก.ค. เรียนห้องละ 20 คนเข้าเป็นผลัด

เผยแล้วเปิดเทอม 1 ก.ค. เรียนห้องละ 20 คนเข้าเป็นผลัด

รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) ได้เปิดโต๊ะแถลงถึงผ ลของการเ รีย นออนไลน์ในวันแรก จากผ ลกระท บของโ ควิ ด-19 โดยได้กล่าวว่า มีการพบปั ญ หาหลายอย่าง แต่ก็ยังอยู่ในที่ค า ดไว้ และจากนี้ก็จะเ ร่ งแก้ไขปั ญห ากันต่ อไป จนถึงวั นที่ 1 ก.ค. 2563 

ทั้งนี้ การเรี ยนการสอนผ่านโทรทั ศ น์คา ดว่าทั่ วทั้งประเทศอาจจะมีโทรทัศน์ 90% ของค รั วเรือนในประเทศไทย แต่ในการเรียนการส อนวันนี้สังเกตเห็นว่า ครึ่งหนึ่งของนักเ รี ยนหรือผู้ปกครองที่ให้นักเรี ยนเต รี ยมอุปก ร ณ์ไว้ ไม่ได้ใ ช้โทรทั ศน์ แต่ใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศั พท์มือถือ ดึงสัญญาณผ่านเว็บไซต์ ELT จนทำให้เ ว็ บล่ม เพราะมีคนเข้าไปดูเป็นจำนวนมาก รวมถึงกร ณีที่มีโทรทั ศน์ แต่ไม่มีกล่องสั ญญา ณ หรือไม่ส ามาร ถจูนช่องได้ ศธ.ได้หาแน วทางแ ก้ไข โดยอาจจะขอค วามช่ว ยเห ลือจากอาชีวะ

ห ากครอบครัวไหนไม่มีคว ามพร้ อมในส่วนนี้ ให้แจ้งมาที่โ รงเรี ยน ซึ่งทางโรงเ รี ยนอา จเปิดเป็นห้องเรียนพิเ ศ ษหรื อด้วยวิธีอื่น โดยขอให้แจ้งปัญหาเข้ามาเพื่อจะได้ช่ ว ยกันแก้ไข ขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งชุมชนและโรงเรียน พร้อมให้ความช่ว ยเห ลื อและสนับส นุ นอย่างเต็มที่

ยืนยันว่า โรงเรียนทั่วประเทศจะมีการเ ปิ ดภา คเรียนในวันที่ 1 ก.ค.2563 และทำการเรี ย นการสอนที่โรงเรียน โดยคำนึ งถึงความป ล อดภัยข องเด็ก ครู ผู้ปกครอง และบุคล าก รทางการศึกษา เพราะการเรี ยนการสอนที่โรงเรียนจะมีคุณภาพและมีความเ หม าะสมมากที่สุด แต่ต้องเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการส อนที่อื่น หากไม่สามารถจัดก ารเ รี ยนการสอนที่โรงเรียนได้ ซึ่งต้องมีมาตรการทางส าธาร ณสุขและมาตรการรั กษ าความป ล อดภัยอย่างเ ห มาะสม ห้องเรียนที่มีนักเรียนจำนวนน้อยลงไม่เกิน 20 คน เข้าเรียนเ ป็ นผ ลั ด

ที่มา posttoday

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *