3 ราศี ด ว งดีมาก การงานก้าวหน้า มีเก ณฑ์ถูกร างวั ล

3 ราศี ด ว งดีมาก การงานก้าวหน้า มีเก ณฑ์ถูกร างวั ล

ราศีกันย์


         อาจได้ล า ภผลมากยิ่งขึ้น แต่ควรs ะวั งการใช้จ่า ยที่จำเป็นในช่ว งนี้ให้มากมากเลยนะ โดยเฉ พ าะเ รื่ อ งค ร อบค รั วเนี่ย การรั กษ าสุขภาพควรที่จะทำป ระกั นเผื่อไว้ย้างนะ เงิ นก็อา จทำให้การเ งิ นสะดุ ด มีปัญหาได้เล็กน้อย แต่ผ่านช่วงนี้ไปแล้ว ชีวิตจะดีขึ้น

ราศีกุมภ์


          คุณทุ่มเทเวลาในการทำง า นเป็นอย่างมากแล้วมันก็จะส่งผ ลดีให้คุณภา ยหลัง อย่าปล่ อยสิ่งที่คิดให้เป็น ฝันเฟื่องนะ เพราะเรารู้ว่าคุณทำได้อยู่แล้วล่ะ ถึงจะเป็นโ อก า สที่จะส ร้ างงาน ส ร้ างเ งิ นให้เจ ริ ญรุ่งเรืองอีกย าวนาน โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือน ก็จะอยู่ในเก ณ ฑ์ดีที่จะได้รับการส่งเสริม จากผู้ใ ห ญ่เบื่อ งบน ที่คุณอาจจะไม่รุ้ตัวก็เ ป็ นได้นะ 

ราศีมังกร


          การเ งิ นของคุณในช่ ว งนี้นั้น ต้องบ อกว่าจะได้เงินเข้ามามาก แต่ในช่ ว งนี้ต้องควบคุมการใช้จ่า ยให้ดียิ่งขึ้นนะเพราะคุณอาจจะเ กิ ดกิเลสมาก มีสติเยอะเยอะ  แล้วเ งิ นก้อนนี้จะอ ยู่กับคุณไปอีกนา น และสามารถนำไปเ พิ่ มพู ลได้

ที่มา sanook

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *