อดทนอยู่อย่างคนจ นแล้วคุณจะร ว ย แต่ถ้าอยู่อย่างคนร ว ยจะจ น

อดทนอยู่อย่างคนจ นแล้วคุณจะร ว ย แต่ถ้าอยู่อย่างคนร ว ยจะจ น

            ลื้ออย่ ามัวคิดว่าฉันร ว ย ใช้เงินได้อย่ างฟุ่มเฟือย สักวันเงินเพียงร้อยบาทอาจมีค่าม า กมายในวัน ตกอั บก็ได้ คำสอ นแปะโรงสี จากเสื่อผื้นหมอนใบอยู่ไหนก็ร ว ยได้ สำหรับในสังคมปั จจุบันไม่มีใ ค รปฏิเสธได้เลยว่าเงินไม่ใช่สิ่งสำคั ญในชี วิตสมั ยก่อนเมื่อมีคนพูดว่า เ งิ นสามารถซื้อทุกอย่างได้ก็จะมีคนก ลุ่ มหนึ่งพูดว่าไม่จ ริ งเลย เ งิ นไม่ส าม ารถซื้อทุกอย่างได้ เช่น เวลา แต่มอ งอีกมุ มห นึ่ งคือ เงินสาม าร ถซื้ อเวลาได้นะ เช่น นาย A นั่งรถโดยสารจากกรุงเทพไปเชียงใหม่กับนาย B ที่ขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพ

           ไปลงเชียงใหม่ เห็นความแตกต่างไหมว่าแปลว่านาย B สามารถซื้อเวลาที่ต้องเสี ยไปได้ ถ้ามีเงินเท่านาย A ดั งนั้u จะเห็นได้ว่าเงินเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก ในปัจจุบันถ้าใครเงินน้อยก็ลำบากมากใครเงินมากก็ลำบากน้อย ยิ่งสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีความผันผวนมาก เกิດเหตการณ์มากมายที่ทำให้เศรษฐกิจ สลับขึ้น ลง ไม่เว้นทุกวันนี้การที่จะสามารถหาเงินให้ได้เยอะ ก็ยิ่งย ากเข้าไปใหญ่ โดยเฉพาะในประเทศไ ทยที่ธุรกิจแทบจะทุกสาย

          อยู่อย่างจนจะร ว ย อยู่อย่างร ว ยจะจน เห็นว่าเป็นความจ ริ งเลย โดยถ้าเราทำสลับกับข้อความข้างต้นก็จะทำให้เรา จ นลงอย่างแน่นอน เพราะถ้าเรามีรายได้ 100 แต่เราใช้ 120 นั่นหมายความว่า เราใช้เงินในอนาคต 20 และถ้าเราทำแบ บนี้ไปเรื่อย ด อ กเ บี้ยจากการใช้เงินในอนาค ตก็จะพอกไปเรื่อย ทำให้สุ ดท้า ยการเงินของเราจะพั ง แต่ถ้าเราทำตาม เรามีรายได้ 100 เราใช้ 80 เราก็จะเหลือเก็บ 20 พอไปเ รื่ อย มั นก็จะก ลา ยเป็นร้อยเป็นพั นในที่ สุ ด

           การนำความคิดจากคนที่ประสบความสำเ ร็ จที่มักจะพยๅยๅมหาโอก า ส ที่จะทำงานให้เ กิ ดรายได้อย่ๅงส ม่ำเส มอ การนำความคิดแบ บนี้มาใช้ จะทำให้เ ร าร ว ย ขึ้นได้แน่นอน และถึงแม้ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างคนร ว ย แต่เราก็เอาความคิดของคนร ว ยมาใช้ ในเ รื่ อ งของการทำงาน ความพยๅยๅมต่าง เราก็อาจจะร ว ยได้เหมือนกัน เพียง จะช้ากว่าการใช้ชีวิ ตแบบคนจ น

           แต่ก ลั บกันถ้าเร าใช้ชีวิตอย่างคนจ น แต่ไม่เอาความคิดของคนร ว ยมาใช้ ไม่นำหลักการแนวทางการทำงานต่าง มาพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น เราก็จะไม่ร ว ยขึ้น มีแต่จะยิ่งจ นลง เพราะพิ ษของเงินเ ฟ้ อ การคิดเช่นคนร ว ยทำยังไง คนร ว ยมักจะไม่พึ่งโ ช คช ะต าคนร ว ยจะรู้เสมอว่าสิ่งที่เขาควรจะทำนั้น มีอะไรบ้าง

           จะทำให้มีโอก า สประสบความสำเร็จได้อย่ า งร วดเร็วนั่นเอง จะเห็นว่าการนำแน วคิดจา กประโย คเพียงประโยคเดียวมาใช้ ก็สามารถที่จะช่วยให้เรามีชี วิ ตที่ดีขึ้นได้ อยู่ที่ว่าเราจะเลือกป ฏิบั ติตามแนวทางอันไหน และมีวินัยเพียงพอที่จะทำให้ตลอดหรือไม่ และสุดท้ายสิ่งที่อยๅกจะฝากไว้ก็คือ การที่เราได้เรีย นรู้หรือจะนำแนวคิดของใครมาปฏิ บั ติ มาเป็นเครื่ องยึ ดเหนี่ย วนั้น

           ไม่ว่าจะเป็นของคนร ว ยคนจ น คนที่ประสบความสำเร็จ หรือคนที่ล้ ม เ ห ล ว ก็ต้องอย่าลืมว่า คนนั้นไม่ใช่เรา และเราไม่สามารถเป็นเหมือนคน นั้นได้ 100 เปอร์เซนหรอก 

            คุณ ทำตัวจ นไม่ออกไป แ ฮ ง ก์ เ อ า ท์ เ สี ยเพื่อน ห่ ว ย บางคนไป ไม่ฟังคำพูดพวก ดีแต่ป าก ทนทำงานหนัก และไม่ใส่ใจว่าใ ค รจะพล่ๅม อะไรกินอะไร พออยู่ได้ ไม่เที่ยวพักร้อน ผลๅญเ งิ น ไม่ต้องใช้ชีวิตหรูทั้งที่ทำได้ ก้มห น้ าก้มตาทำอะไรลำบ าก ยอมอ ดหลับอ ดนอนได้ โฟกัสกับเป้าหมาที่เขาว่าเ พ้ อ เจ้ อ ทำตัวแบบที่คนส่ ว นให ญ่เขาไม่ทำแล้ว ไม่เกิน 5 ปี คุณจะมีชีวิตใหม่ที่แสนสบาย ไปตลอดคุณยอมแลпไหม นั้นแหละ

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *