วิธีปฎิบัติศาสนกิจ ในช่วงโ ควิ ด-19 นี้

วิธีปฎิบัติศาสนกิจ ในช่วงโ ควิ ด-19 นี้

1. การจ่ ายซ ะกาตฟิตร์ และฟิดยะห์
ให้มอ บซะก าตฟิ ตร์ และฟิ ดยะห์แ ก่มัสยิ ด นับแต่ช่ ว งเริ่ มต้นรอมฎอน เพื่ อนำไปช่วยค ร อบครัวที่เดื อดร้ อน

2. งดการรับประทานอาหารในภาช น ะเดียวกัน
กร ณีที่รับป ร ะทานอาห ารซาโฮร์ร่ วมกัน ให้แ ยกภ าช นะ และนั่งห่ างกั นอย่ างน้อย 1 เมตร

3. งดการเอี๊ ยะติก๊าฟ แ ละการละห ม าดญะม าอะห์ ที่เป็นซุนนะห์ปร ะเภ ทต่าง
หรื อกิจกssมที่ต้อ งมีการร วมตัวในมั สยิ ด หรือที่ที่จัดเต รี ยมไว้

4. งด กา รจั ดเลี้ยงอาหาร แล ะศี ล อด
ให้ทำอาห ารใส่ภาช น ะให้ถูกสุขลัก ษณะ แล้วแจ กจ่า ยไปตามบ้าน แทนการจัดเ ลี้ ยง เพื่อหลีกเ ลี่ยงคนจำน ว นมากมาชุ มนุ ม หรือรว มตั วกัน

5. การกลื นน้ำลายที่อยู่ในช่ องปา ก ไม่ได้ทำให้ผิ ดศี ล
จึงไม่ค วรถ่ มน้ำลายในที่สาธา รณะโดยเด็ดข า ด เพ ราะอาจทำให้เกิດการแพร่ระบาดของเชื้อ

คำแนะนำเพิ่มเติม

ควรล้างมือให้สะอาด ก่อน/หลังรับประทานอาหาร และสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทุกครั้งที่อยู่รวมกับผู้อื่น

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *