9 ตำแ ห น่ง ปิดทอง ควา มหม ายข องแต่ล ะตำแห น่ ง

9 ตำแ ห น่ง ปิดทอง ควา มหม ายข องแต่ล ะตำแห น่ ง

1 ปิดท องที่พ ระพั กตร์ (ใบหน้า)
เชื่ อว่าจะทำใ ห้ประสบความสำเร็ จในชีวิตหน้าที่การงานและชีวิตรุ่งเรือง

2 ปิดทองที่พ ระอุทร (ท้อ ง)
เชื่ อว่าจะส่งผ ลให้ร่ำຣวຢ มีกินมีใช้ พรั่งพร้ อมไปด้วยทรั พ ย์สินเ งินทอง อุดมสมบูรณ์ด้วยทรั พย์สินเงิ นทอง

3 ปิดทองที่พระนาที (สะดื อ)
เชื่ อว่าผู้นั้นจะไ ม่เจอกับความอ ด อ ย าก ตลอดทั้งชีวิตจะไ ม่รู้จักคำว่าอดและสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สิน มีเงินมีทองใช้ตลอดชีวิต

4 ปิดทองที่พระเศียร (ศีร ษะ)
เชื่ อว่าจะทำให้สติปัญญาค วามจำเป็นเลิ ศ มีความจำเป็นเ ลิศ การเรีย นดี ฝ่าฟันอุปสร รคในชี วิตไ ปได้โดยดี สามารถแ ก้ไ ขปั ญห าชีวิตได้ตลอด

5 ปิดทองที่พระอุระ (หน้ าอ ก)
เชื่ อว่าทำให้มีส ง่าราศีเป็นที่ถูกใ จของผู้ค น ชื่นชอบ เป็นที่รักใค ร่ของผู้คน โดดเด่น ต้องตา ต้องใ จ

6 ปิดท องที่พระหั ตถ์ (มือ)
เชื่ อว่าทำให้เป็นค นมีอำน าจ มีบารมีสู งส่ง เป็นที่น่ ายกย่อง ผู้คนเค าร พยำเกร ง

7 ปิดทองที่พ ระบา ท (เท้ า)
เชื่ อว่าจะส มบูร ณ์ไปด้วยที่พักอาศั ยแล ะพาหนะ มีคว ามเป็ นอ ยู่ที่ดี มั่งคั่ง

8 ปิดท องที่บ ริเวณหลั งองค์พ ระพุ ทธรู ป (ด้านหลัง)
เชื่ อว่าถ้ าจะให้การปิ ดทอ งองค์พระทั้งหมดสมบู รณ์จะต้องปิดที่ด้านห ลังด้วย และเชื่ ออีกว่าหากปิดทององค์พระได้ทั่วทั้งองค์ในชาตินี้จะทำให้ไ ม่ว่าภพ ชาติต่อไ ปช าติไหนก็จะมีผิวพร ร ณผ่องใส งดงามมีสง่าราศี

9 ปิดทองบริเวณฐานรองพระองค์
มีความเชื่ อกันว่าจะช่ วยส่งเส ริ มเ รื่ อ งเกี่ยวกับกา รมีอาชี พหรื อหน้าที่การงา นให้มั่นคง

แต่ส่วน “การปิดทองหลังพระ” เป็นภาษิ ตที่มีความเชื่ อว่า ถ้าจะให้พ ร ะองค์นึงมีความสว ยงา มและส มบูร ณ์ ก็ให้ปิดท อ งทั้งหม ดรวมไปถึ งปิดที่ด้ านหลั งด้วย แล ะควรอ ธิษฐ านเวลาปิดท ององ ค์พ ระ ดังนี้

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *