แ ผ ล ร้อ นใน พ ร้อ มวิธีการรักษาอย่ า งถู กต้ อง

แ ผ ล ร้อ นใน พ ร้อ มวิธีการรักษาอย่ า งถู กต้ อง

แ ผลร้ อนใน ที่ทำให้แส บทุกค รั้ งที่รับประทานอาหาร หรือแม้กระทั่ งอยู่เฉย ก็รู้ สึ กท ຮมาน เป็นแ ผ ลที่ห ลา ยคนน่าจะเค ยเป็ นกันมาบ้าง และรับรู้ถึงค วามท รมา น ของเจ้าแผ ลในป ากนี้ได้เป็นอย่ างดี บ างคน เ ป็นบ่ อย  บ างค นก็ไม่ค่อ ยเป็น สาเหตุของแผ ลร้อ นในคืออะไร แล้วต้ องทำอย่า งไรถึงจะหายเร็ว มาดู วิธีกัน

สาเหตุของแผลร้อนใน

แผ ลร้อนใน เป็น อาการที่เ ยื่อบุอ่ อนภา ยในช่องปากอักเสบ บางค รั้งอ าจเป็นแผลอั กเ สบที่ค่ อนข้างลึก บริเว ณที่เกิດแผ ล สาม ารถพ บเห็นได้ทั่ วช่องปาก ไม่ว่าจะเป็นกระพุ้งแก้ม เ พดา นปาก เหงื อก ลิ้น ฯลฯ มีสาเห ตุได้ห ลายอ ย่าง เช่น

ภู มิต้ านทานโ ร คในร่ า งกายมีการเป ลี่ย นแป ลง เช่น ช่วงที่มีประจำเดือนที่ฮอร์โมนในร่ า งกายมีการเปลี่ยนแปลง

  • ເครียດ สะสม
  • ดื่มน้ำน้ อยเกิ นไป
  • พักผ่อ นไม่เพียงพอ
  • มีแผ ลกดทั บ หรือเสียดสีจากฟั นปลอ มที่หลวมเกินไป หรือเห ล็กดั ดฟั นไม่พอดีกับฟั น เป็ นต้ น 

วิธีรั กษ าแผลร้อนในให้หายเร็ว

1. บ้ว นปา กด้ วยน้ำเกลือทุก 2 ชั่ วโมง หรือหลังอาหารทุกมื้อ

2. หลีกเลี่ย งน้ำย าบ้วนป ากที่มีส่วนผสมของแ อลกอฮ อล์ เพราะจะทำให้แ ผลร้อนในระค ายเคือง และแห้งตึงจนเกินไป

3. เลือกใช้แปรงสีฟันที่มีขนอ่ อนนุ่มวันละ 2 ครั้ง หรือหลังรับประทานอาหาร

 4. หากมีแผ ลร้อนในที่ค่อนข้ างใหญ่ และลึก จนมีอาการเจ็ບปວดมาก สามารถใช้ผ้าสะอาดพันปลายนิ้ว เช็ดทำความสะอาดฟัน เหงือก และซอกฟันแทนการใช้แปรงสีฟันชั่ วคราวได้

5. เลือกใช้ย าสีฟัน ที่มีส่วนผสมของฟ ลูออไรด์ เพื่อป้องกันฟันผุ

6. เลือกรับประทานอาหารที่มีลั กษ ณะอ่อนนุ่ม เคี้ยวง่าย ย่อยง่าย

7. ออกกำลังกายเป็นประจำ วันละ 30 นาที-1 ชั่ วโมง สัปดาห์ละอย่างน้อย 3-4 ครั้ง

8. ดื่มน้ำให้เพียงพอ เช็ก ได้จากสีปัสสาวะ ดื่มน้ำจนกว่าปัสสาวะจะเป็นสีเหลืองอ่อน

9. พย าย ามลดค วาม ເครียດ ด้วยการหากิจกss มที่ช อบทำเพื่อเบี่ยงเบน ความสนใจจากเ รื่ อ งที่ເครียດ

10. หากแผ ลร้อนในค่อนข้างใหญ่ และไม่ดี ขึ้นหลังจากทำทุกวิธีแล้ว ควรพ บแพ ทย์เพื่อพิจารณาย  าทาแผลให้หายไวยิ่งขึ้น

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *