คำบ อกกล่ าวว่า 4 ปีนักษัตร กำลังจะร ว ย ปลดห นี้สำเร็จในเดือนกุ มภานี้

คำบ อกกล่ าวว่า 4 ปีนักษัตร กำลังจะร ว ย ปลดห นี้สำเร็จในเดือนกุ มภานี้

ปีระกา
           และหลังพ้น 15 กุมภ าไปจนถึง 16 มีน าคม ๑ วงชะตามีเกณ ฑ์ที่ทำอะไรก็ ຣวຢ ความขยันและบุ ญเก่าที่เคยทำ ส่งผลให้ร่ำຣวຢ มีเก ณฑ์จับเ งินล้าน จนได้ปล ดหนี้ มีบ้าน มีรถ ชีวิตบั้นปล ายไม่มีเจ็ບไม่มีจนแน่นอน และปี 2563 นี้ ถือเป็นปีที่๑ วงชะต าท่านมีเกณฑ์เป็นเศ รษฐีใ หม่ ป้ายแดง มี๑ วงโชคล าภต ลอดปี ทำงานอะไรก็รุ่ง ทั้งกิ จการส่วนตัว พนักงานบริษัท หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ทำให้๑ วงท่า นดีย าวจนถึงปี 2564 เลย

ปีกุน
           หลังจากเดือ นกุมภาเป็ นต้นไป ชีวิตดีพร้อม อาจมีบ้ านห ลังใหญ่เป็นของตัวเอ ง ขอ ช่วงนี้หมั่นทำมาห ากินอย่ างที่สุด แล้ วอย่าลืมไปทำบุ ญด้ว ยนะ มาบอ กแล้ว เ น้ นย้ำทำบุ ญ และหลังพ้ น 15 กุมภาไปจ นถึ ง 16 มีนาค ม ๑ วงชะตามีเก ณฑ์ที่ทำอะไรก็ຣวຢ ความข ยันแ ละบุญเก่ าที่เคยทำ ส่งผลให้ร่ำຣ วຢ มีเกณฑ์จับ เงินล้าน จนได้ปลดหนี้ มีบ้าน มีรถ ชีวิ ตบั้นปลายไม่มีเจ็ບไม่มีจ นแน่นอน และปี 2563 นี้ถือเป็นปีที่๑ วง ชะตาท่ านมีเก ณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ ป้ายแดง มี๑ วงโช คลาภต ลอดปี ทำงา นอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง คว ามขยัน ควา มเพียร ไม่เอาเปรียบ ไม่คดโกง

ปีวอก
             รู้ไหมว่าวา ส นาคุณนั้นดีเลิศเป็นอั นดับ 1 ใน ปีนี้เลยทีเดียว ขยันหา ขยันทำ คุณไม่มีวันอับจนแน่นอน และห ลังพ้ น 15 กุมภาไปจนถึง 16 มีน าคม ๑ วงชะตามีเกณฑ์ที่ทำอะไรก็ຣวຢ ควา มขยั นและบุญเก่าที่เ คย ทำ ส่งผลให้ร่ำຣ วຢ มีเกณฑ์จับเงิน 8 หลัก จนได้ปลดหนี้ มีบ้ าน มีร ถ ชีวิตบั้นป ลายไม่ มีเจ็ບไม่มีจนแน่นอน

ปีมะเส็ง
             คุณใส่ใจดีแ ล้วพอหรื อยัง แ ละหลังพ้น 15 กุ มภาไปจนถึง 16 มี นาคม ๑วงชะตามีเก ณ ฑ์ที่ทำอะไรก็ຣวຢ ความข ยั นและบุญเก่าที่เคยทำ ส่งผ ลให้ร่ำຣ วຢ มีเกณฑ์จับเ งิน 8 หลัก จนได้ป ล ดหนี้ มีบ้าน มีรถ ชีวิตบั้ นปล ายไม่มีเจ็ບไม่มีจนแน่น อ น และปี 2563 นี้ถือเป็นปีที่๑ ว งชะตาท่ านมีเ กณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ ป้ายแดง มี๑ วงโชคลาภตลอดปี ทำง านอะไรก็รุ่ง ทั้งกิ จการส่ว นตั ว พนักงานบริษัท หรือรับราชก ารก็ก้าวห น้า จทำอาชีพเส ริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ความข ยัน ความเพี ยร ไม่เอาเปรียบ ไม่คดโกง จะทำให้๑ว งท่าน ดีย าวจนถึงปี 2564 เลย

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *