หมอแนะนำ 5 ราศี ไปทำบุ ญแล้วชีวิตจะมีแต่ความร ว ย เงิ นทองมาก

หมอแนะนำ 5 ราศี ไปทำบุ ญแล้วชีวิตจะมีแต่ความร ว ย เงิ นทองมาก

ราศีพฤษภ
           แนะนำเล ยว่า ใ ครที่เกิ ດราศีพ ฤษภนี้ เป็นราศีที่โช ค ดีสุด เนื่องจาก ดาวเคราะห์ร้า ย นั้นผ่ านพ้นร าศี คุณไปหม ดเรีย บร้ อยแล้ว แถ มยังมีข้ อดีแ บบ 2ชั้น เข้ามาในช่วงปีนี้ อย่างแรกก็คือ คุณมี๑วงการเงิน ในเ รื่ อ งของ การทำมาหากิ นเป็นอย่างมาก ในช่วงครึ่งปีแรกนี้ใค รที่ ทำธุรกิจเป็นของตัวเ อง หรือทำมาค้าขา ยนั้น มีโอกา สได้ขยั บขย าย มีโอกาสได้ จับเงินที่ ลงทุนไป เป็นกอบเป็นกำ

ราศีพิจิก
          ถ้าใครที่เกิ ດใน ราศีพิจิ ก ๑ ว งของคุณ มีเก ณ ฑ์ พลิกจา กหลังมื อ เป็นหน้ามือเลยทีเดียว หลังเจอดาวเสาร์บดบัง มา เป็นเวลาปีเต็มแต่ในขณะนี้หลัง ช่วงวันที่ 16 กุ มภาเ ป็นต้นไป มีเก ณ ฑ์ที่จะประส บพบโช ค อย่ า งที่คา ดไม่ถึ ง แผนในช่ ว งนี้ยังมีดา วพฤหัสโยก เข้ามา ในช่ ว งของคุณ จะทำให้กา รง านนั้นของคุ ณอู้ฟู่แบ บ สุ ดควา มสาม ารถ

ราศีกันย์
          สำหรั บใ ครที่เกิດ ในราศีกั นย์ บอกหรือว่า๑ ว งของ คุณโด ดเด่ น ในเ รื่ อ งของโชคลาภ มากที่สุดในช่วงนี้ จะมีเกณฑ์ได้รับ สิ่งที่ไม่คาดห วัง มีโอกา สใหม่ เข้ ามาในชีวิตให้รีบ ไปคว้ าเอาไว้รวมถึง ในเ รื่ อ งของ คว ามรั ก คุณจะมีโอก าสได้เ จอกับ คนมาเซอร์ไพรส์ ในเ รื่ อ งรัก ใค ร่ ของคุณ ในเร็ ววั น นี้ใน ช่วงนี้ให้ระมั ดs ะวั งในเ รื่ อ งของ การห ยิบยืมเงิ น เป็นสำคั ญเพร าะว่า จะไม่ไ ด้คืนอย่างแน่ น

ราศีตุลย์
            ถ้าใ ครที่เ กิດ ในราศีตุล ย์ช่วงนี้ งานดี อย่างแน่นอน ใค รที่ยังไม่ไ ด้เริ่มกำลั งคิด จะจดจ่ ออยู่ในช่ว งปีที่ผ่านมา ก็ขอให้ เริ่มได้แล้ว เพราะ๑ว งของคุณ มีเก ณ ฑ์การเปลี่ ย นแปล ง ที่แรงมาก ใครที่คิดอย า กที่ จะเปลี่ยนงาน ก็ให้รี บเปลี่ย นได้เลย เพราะชีวิตของคุณกำลั งจะดีขึ้ นอย่างแน่น อน ใครที่อย า กจะ มีธุรกิ จเป็นของตัวเอง ก็ให้รี บเร่ง ทำซะอย่าได้เรีย นรู้อะไรทั้ งสิ้น ๑วงของคุณแรงมาก เช้ น ต์ของคุณก็แรงมากเ ช่ นกัน หยิ บจับอะไรในช่ ว งนี้ จะป ระส บควา มสำเร็จ เป็นอย่ างแน่แ ท้

ราศีกุมภ์
           หากใ ครที่เกิດ ในราศีกุมภ์ เราบอ กเ ลยว่า เค รา ะห์ไม่ดี ของคุณออกไป หม ดเรี ย บร้อยแ ล้ว ในช่ ว งของเดื อ นกุ มภาที่ผ่า นมา จะเห็ นได้ว่า ๑ ว งของคุณ กำลั งจะดีขึ้นแ บบเรื่อ ย แถ ม๑ ว งดาวที่ออกไปนั้น ก็ยังแทรก๑ว งดาวของ คว ามเจริ ญก้า วหน้า เข้ามาแทนที่ ด้วยในช่ ว งนี้ จะทำให้คุ ณมีชื่อเสี ย งกับ การทำงานมีหน้ า มีต าในสังค ม มากขึ้น

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *