4 ราศี มั่งมี หมดเว รหมดก ร รม ทำอะไรก็ร ว ยไปหมด ปีนี้ปีของคุณ

4 ราศี มั่งมี หมดเว รหมดก ร รม ทำอะไรก็ร ว ยไปหมด ปีนี้ปีของคุณ

ราศีตุลย์
                ให้s ะวั งเ รื่ อ งของอาร มณ์ คว ามหงุดหงิด คว ามใจร้อ น มีค่าใช้จ่ ายสู ง มีเกณ ฑ์การเดิ นทางไกล การโย กย้าย ต่างประเทศ ความรักต้องs ะวั ง คว ามใจร้อนจะเป็นเหตุแห่งการไม่เข้าใจกัน เพื่อ นฝูงสั งคมนำความเดือดร้อนมาให้ หรือเกิ ດปัญห ากับคนใกล้ชิด ถื อว่าต้องทำบุ ญส วดมนต์ให้มากใ นเดือ นนี้

ราศีพิจิก
                ในด้า นดีคื อ การเ งินจะมีค วามราบรื่นค ล่องตั วมากขึ้น หาเงินได้ง่ายขึ้น ให้s ะวั งเ รื่ อ งอาร มณ์ จะมีปั ญห าเ รื่ อ งเกี่ยวกับความโก รธง่ าย หงุ ดหงิดง่าย ควา มรักก็จ ะมีปัญหาไปด้วย เพราะอารมณ์เป็นเหตุ s ะวั งเ พ ศ ตร งข้ ามเข้ามาทำความเดือ ดร้ อนเสี ยหา ย ความรักจะโดนเ ท

ราศีกันย์
                มีโอก าสจะซื้ อบ้าน หรือซื้ อรถ ได้โช คจ ากที่อยู่อาศั ย การง านอา จเหน็ดเห นื่อยมากขึ้น แต่ยังมีรา ยได้เ ข้ามาม าก สิ่ งที่ควรs ะวั งคือ ปัญห าคู่คร องภายในคร อบครัว ความขั ด แ ย้ งระห ว่างคู่ครองคนรัก มีเก ณฑ์การทะเลาะเบาะแว้ง และเลิกรากันสูง ควรs ะวั งการใช้อาร มณ์ ตั ดสินปัญหา

ราศีมังกร
               จะมีหลายเ รื่ อ ง หลายอย่างให้ปວดหัว หงุ ดหงิด ถูกกดดัน มีภาวะของควา มฉุดถ่วง รู้สึกไม่ก้าวหน้ าในห น้าที่การงาน มีเ รื่ อ งกดดัน s ะวั งจะเป็นหนี้สิน ด้านค วามรักอาจเป็นคนหน้าชื่นอกตรม เพื่อนฝูงสังคม คนใกล้ชิดจะนำเ รื่ อ งเดื อดร้อ น และความเ สียหายมาให้ รวมถึงญา ติพี่น้ องด้วย

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *