ร ว ยรับทรัพย์โช คใหญ่ 4 ปีนักษัตร ด ว งเด่ นที่สุดในทุกปีนักษั ตร

ร ว ยรับทรัพย์โช คใหญ่ 4 ปีนักษัตร ด ว งเด่ นที่สุดในทุกปีนักษั ตร 

ปีชวด
          ปีเเ ห่ งการก้าวหน้า คนเกิດปีช วดก่อนหน้านี้เป็นช่ว งเวลาแ ห่งควา มทุก ข์ทนท ຮมานในเ รื่ อ งเงิน เดือดร้อนกับการหาเ งิ นมาก หามาได้เ ท่ าไรก็หม ด ไม่มีเห ลื อเก็บ และยังมีปั ญห าในเ รื่ อ งความรักที่ไม่ลงเอยหรือจบไม่ดี แต่ไ ม่นานมั นก็จะผ่ า นไป คนเ ราต้องเดิ นต่ออ ย่าไปยึ ดติ ดกับสิ่งที่ผ่านไปแ ล้ว มั นไม่มีประโยชน์ต่อชี วิ ตคุณเลย ๑ ว งชะตาของคุ ณห ลังจากที่ผ่านช่วงเวลาเ ล วร้ า ยเห ล่านั้นแล้ว จะห ม ดทุ กข์หม ดโศกแบบปลิ ดทิ้ง หน้ ามือเป็นหลั งมือ เ รื่ อ งทุกปัญหาต่าง จะหมดไป ช่ วงนี้ให้ทำบุ ญมาก

ปีฉลู
          ปีนี้แ ห่งการเป ลี่ยนแ ป ลง ต้องขยันห มั่นเพี ยรให้ม าก ต้องฉลา ดและร อบรู้ ในทุกเ รื่ อ ง ต้องไม่ไว้ใจคนเพ ร าะรู้หน้าไม่ รู้ใจอย่าเป็นค นซื่อบื้อจนเกิ นไปต้องหัดมีเล่ ห์เหลี่ย มไว้ป้องกันตัวเองบ้างอ ย่าให้ใครมาหลอ กเ ราได้ อีกสิ่งห นึ่ งอย่าเจ้าชู้ จนเกิ นไปเพราะจะทำให้ชี วิตคู่มีปัญหาเนื่อ งจากเ ร าเป็นคนมีเส น่ห์เหลื อเกิ นไม่ต้องมาเขินฉั นพู ดจริง ทำบุ ญให้มากด้วยการบ ริจ าคปัจจั ย สร้ างวิหารอุโบสถ

ปีเถาะ
          ปีเเ ห่งก ารสร้า งตัว คนเกิດปีเถาะ นั้นเป็นเ พื่ อนที่ดี และรู้จั กวางตั ว มีรสนิยมที่ดี คุ ณจึงมั กพ บชาวกระต่ายที่แต่ งตั วดีอ ยู่เสมอ แล ะถ้าคุ ณลองแอ บค้นตู้เสื้อผ้าของเพื่อนช าวก ระต่ ายเข้า คุณก็จะพบแ ต่เสื้อผ้าส วยงามราค าแพ งทั้งนั้ น แต่ถึงแ ม้จะเป็นที่รั กข องเพื่ อนฝูงและครอบครั วชา วกร ะต่ายก็ยังค งเป็นค นมองโล กในแง่ร้ า ยอยู่ดี นอกจ ากนั้นยังหั วโบรา ณแ ละรู้สึ กไม่ปลอดภั ยได้ง่ าย จึงทำ ให้เป็นคนที่ไ ม่ช อบการเปลี่ ยนแ ปลง

ปีวอก
          สำห รับค นที่เ กิ ດปีนัก ษัตร วอกนี้ พ่อบอกเลยว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาส่วนใ ห ญ่จะเจอกับอุปสรร คปัญ หา ต่า งม ากมายจนเกิດสภ าวะนิ่ง ซึ่งแ น่นอนว่าห ลั งจากผ่านพ้นเดือนมกราค มเดื อนนี้ไปได้๑วงโชค๑ วง ลา ภของค นจะถา มหาอย่ างแ น่น อน ใน ช่ว งเ ดือนหน้านั้นมีเก ณ ฑ์ที่จะถู กส ลากถูกร างวั ลใหญ่ แนะนำให้ทำ บุญอุทิศส่ว นกุศ ลให้กับเจ้ากs s มนายเวร ขอบ อกไว้เท่ านี้ก็แล้วกัน

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *