หมอแนะ ไม่ค วรชี ดละอองทำความสะอาด หวั่นเชื้ อฟุ้งกระจาย

หมอแนะ ไม่ค วรชี ดละอองทำความสะอาด หวั่นเชื้ อฟุ้งกระจาย

                   กรมควบคุมโ ร ค แน ะไม่คว รฉี ดพ่ นละอ องฝอย เพื่อทำคว ามสะอาด จะทำให้เชื้อฟุ้งกระจาย เพิ่มความ เ สี่ ย ง ติดเชื้อโคโ รน่าไ วรั สหรือโควิด-19 เช็ดถูด้วยน้ำกับผ งซักฟ อก แล้วเช็ ดด้ว ยน้ำสะอ าด หรือใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพทำความสะอาดพื้นผิวก็เพียงพอแ ล้ว

                   นพ.อั ษฎา งค์ ຣวຢอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโ ร ค กล่า วว่า จากก รณีที่มีก ารฉีดพ่นละอองฝอยในสถานที่สาธ ารณะแ ละสถานประกอบการ นั้น กรมค วบคุมโ ร ค ขอแนะนำว่าก ารฉีดพ่ นละอองฝอยหรือสารเคมีแอลกอฮอล์ดังกล่าว จะทำให้ละอองฝอยฟุ้งกระจาย หากฉีดพ่นในปร ะชาช นที่เข้าข่ ายป่ ว ยด้วยโ ร คติดเชื้อโคโ รน่าไ วรั สหรือโควิด-19 อาจทำให้เชื้ อฟุ่งกระจายและอาจเพิ่มความ เ สี่ ย ง ไปยังประชาช นทั่วไปได้

                    กรมควบคุมโ ร ค ขอแนะนำให้ทำค วามสะอาดอุ ปก รณ์ให้เหมาะสมกับพื้นผิว เพื่อลดก ารแ พร่กร ะจายเชื้อโ ร คติดเชื้อโคโ รน่าไ วรั สห รือโควิด-19 ดั งนี้ 1.แอล กอฮ อล์ 70 เป อร์เซ็ นต์ เห มา ะสำหรับพื้นผิวที่เป็ นโลหะ 2.ผงซักฟอกผสมน้ำร้ อน 70 องศาเ ซลเซียส เหมาะสำหรับวัสดุที่เป็นผ้า 3.น้ำย าฟอกขาว (6 เปอร์เซ็นต์ สารโซเดียมไฮโปคล อไรท์ (Sodium hypochloride) 1 ส่วน ต่อน้ำ 99 ส่ว น เหมาะสำห รับพื้นที่ผิวที่มีล ะอองเสมหะ น้ำมู ก น้ำลาย 4.ไฮโดรเ จนเปอ ร์ออกไซด์ (3 เปอร์เซ็นต์ H2O2) 1 ส่วน ต่ อน้ำ 5 ส่วน แต่ควรระมัดs ะวั งการกั ดกร่อนพื้นผิวและการสั มผัสของร่ า งกาย

ทั้งนี้ ขอให้ป ระชาชนปฏิบั ติตัวตามคำแนะนำข องกระทรวงสาธารณสุข ดูแลสุขภาพ โดยห ลีกเ ลี่ย งสถา น ที่ที่มีคนอยู่แออัด หลีกเ ลี่ยงอยู่ใก ล้ชิดกับผู้ที่มีอาการโ ร คระบบทางเดินหา ยใจ กินร้อ น ช้อนส่ วนตัว และล้างมือบ่อย พร้อมทั้งสว มหน้ากา กผ้าเ พื่อป้องกันโ ร ค ติดตามข่ าวสารจากกระทรวงสาธาร ณสุข

ที่มา voicetv

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *