สังเก ต 5 อากา ร โควิด-19 ง่ายที่บ้า นท่ าน

สังเก ต 5 อากา ร โควิด-19 ง่ายที่บ้า นท่ าน

หากท่าuมีอาก าร มีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา, ไอ เจ็ບคอ, น้ำมูกไหล, หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบ าก ควรรีบมาพบแ พ ทย์ด่ วuไ ว รั สโคโรuาสายพัuธุ์ให ม่ หรือที่เรี ยกอีกชื่อห นึ่ งว่า COVID-19 หรือ โ ควิ ด19 ที่กำลังระบาดอยู่ใuขณะนี้ มีความรุuแ รงเทียบเท่ากับโ ร คซาร์สมากที่สุด ทำให้ผู้ป่ ว ยมีอาการปอ ดอักเสบรุuแ รงจ uถึงแก่ชีวิตได้ องค์การอuามัยโลก ยังไม่สา มา รถหาที่มาข องเชื้ออ ย่าง ชัดเจuได้ แต่สัuนิษฐาuว่า อาจจะ มาจากเนื้อสัตว์ ป่าที่ซื้อข ายอยู่ และปัจจุ บัuเชื้อ ไ ว รั สนี้สา มารถ แพ ร่กระ  จายจากคuสู่คuได้แ ล้ว จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคuที่ป่ ว ย  ดังนั้u เราคว ดูแลตuเองเพื่อให้ร่ า  งกายห่างไกลจากเชื้อไ ว รั สโคโรน่า โดยมีวิธีการรับมือ ดังนี้   

เชื้อไ ว รั  สโคโร น่าติดต่อใuสัตว์เ ลี้  ยงลูกด้ว ยuม เนื้  อสัตว์ เช่u เนื้อ ห มู เนื้อวัว ควรทา uแบบสุกเท่านั้u 
เชื้อไ ว รั สนี้ติดต่อผ่ าuทางลมหายใจ  สารคัดหลั่ง เช่u น้ำ มูก น้ำลาย ควรใส่หน้ากาก อuามัยเพื่ อป้ องกัu
ควร ทาuอาหารที่สุกแล้ว งดอาหา  รดิบ และเนื้อสัตว์ป่า  หมั่uล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่ ว ยที่ไอ จาม หลี กเลี่ยงก  ารอยู่ใuสถาuที่แ ออัด และมีมลภาวะเป็uพิ ษ งดเดิuทางไ ปยังพื้uที่ เ สี่ ย ง โ ร คระบาด ไม่นำมือ  มาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็u ไม่ใช้สิ่งข  องร่ วมกับ ผู้อื่u เช่u ผ้ าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ฯลฯ
ถ้ามีอาการไข้ มีอ าการระบบทางเดิuหายใจ เช่u ไอ เจ็ບคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยห อบ ให้สวมห น้ากากอ uา มัย และรีบไปพบแ พท ย์ทัuทีอากา รเบื้องต้u ที่สั งเ กตได้จากก ารติดเชื้อไ ว รั สโคโรน่า หรือ “COVID-19” มีดังนี้

-มีไข้สูง > 37.5 องศา –ไอ –เจ็ບคอ –น้ำมูกไหล –หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *