รับเงินเยี ยวยาจากรั ฐ 3 เดือน ทำง่ายที่บ้าน

รับเงินเยี ยวยาจากรั ฐ 3 เดือน ทำง่ายที่บ้าน

วันที่ 24 มี.ค. เวลา 14.00 น. ที่ทำเนีย บรัฐบาล นายสมคิด จาตุศรีพิ ทั กษ์ รองน ายกรัฐมนตรี แถ ล งถึงม าตรก ารช่วยเหลือปร ะชาช น ในช่ ว งสถานการณ์โควิดร ะบ าด ว่าถึงวั น นี้สถานการณ์ไป สู่จุ ดที่กระทรว งการคลั ง ต้องมีมาตรการดูแลเยียวย าปร ะชาช น เ พร าะมีบางส่ วน เริ่มต กงาน เพื่อให้ทันการณ์ จึงมีม าต รก ารที่เส น อเข้ าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ดังนี้

กลุ่มลูกจ้าง ลูกจ้างชั่ วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

-เพิ่มสภ าพคล่องให้เ งินเดือ นละ 5,000 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ประมาณ 3 ล้านค น ส่วนผู้อยู่ในระบบประกันสังคม จะได้ในส่วนสิทธิกรณีว่า

-ง าน 50% ข องค่ าจ้าง กรณีนายจ้างไม่ให้ทำงาน รั บเงินไม่เกิ น 180 วัน กรณีรัฐสั่งหยุด รับเงิ นไม่เ กิ น 90 วัน

-มีสิ นเชื่ อฉุกเฉิ น 10,000 บา ทต่อราย วงเงิ นร วม 40,000 ล้านบาท อั ต ราด อกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน ไม่ต้ องมีหลักประกัน

-สินเชื่ อพิเศ ษ 50,000 บาทต่อราย วงเงินร ว ม 20,000 ล้านบาท อั ตราด อกเ บี้ย 0.35% ต่อเดือน แต่ต้องมีหลั กปร ะกัน

โ รงรั บจำนำ ดอ กเบี้ยต่ำ วงเงินรว ม 2,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้เย อัต ร าไม่เกิน 0.125% ต่อเดือน

-ยื ด การเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธร รม ดา เป็น ส.ค. 2563

-เพิ่มวงเงินหักลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพ จาก 15,000 บา ท เป็นเวลา 25,000 บาท

-ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่า เ สี่ ย ง ภัยให้บุ คค ลากรการแพ ทย์

-ฝึกอบรมมีเงินใช้ รว มทั้งนักศึก ษ าที่ยังหาง านไม่ได้

ส่วนของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

-สินเชื่อรายย่อยไม่เ กิน 3 ล้านบาทต่อราย ดอกเบี้ย3% 2 ปีแรก

-ยืดการเสียภาษีเงินได้นิติบุ คคล

-ยืดการเสียภาษีสรรพากร เช่น VAT ภา ษีธุรกิ จเฉพาะ

-ยืดการเสียภาษีส ร รพส ามิตให้กิจการสถานบริการ

-ยืดภาษีส ร รพ สามิตใ ห้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์น้ำมัน

-ยกเว้นอากรขาเข้ าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรั กษ าโควิด

ยกเว้นภา ษีและลดค่าธรรมเนียมจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้เจ้าหน้า หนี้ไม่ใช่สถาบั นการเงิน เช่น สินเ ชื่อส่วนบุคคล เช่ าซื้อ ลีสซิ่ง ตั้งแต่ 1 ม.ค.63-31 ธ.ค.64 เพื่อไ ม่ ต้องไปยึดรถ

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *