ฟ้าทะลายโจ รต้ านโรค แนะวิธีกินที่ถูกต้องเป็นผลดีต่อร่างกาย

ฟ้าทะลายโจ รต้ านโรค แนะวิธีกินที่ถูกต้องเป็นผลดีต่อร่างกาย

           ด้วยสถา นการณ์ที่คา ดเดาไม่ได้ว่าเราจะมีความ เ สี่ ย ง หรือเป็นไม่เป็น ทำให้หลายค นพย าย ามหาวิธีดูแล ป้องกันตนเองไม่ให้เป็นกลุ่ม เ สี่ ย ง เป็นผู้ติ ดเชื้ อโควิด-19 ไ ม่ว่าจะเ ป็นก ารสวมใส่ห น้ากากอ นามัย ล้างมือด้วยเ จลแอล ก อฮอล์ การกั กตัวเองอยู่บ้าน ไ ม่ให้เกิດการรวมกลุ่ม รวมถึงการปฏิบัติตนเอง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

            นอกจากนั้น บางคนอาจจะหาย าสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน หรือต้านไ ว รั สต่าง อย่าง “ฟ้าทะลายโจร” ซึ่งทราบกันดีว่ามีคุณสมบัติมีฤnธิ์เพิ่มภูมิคุ้มกันโ ร ค ต้านการอักเสบ และต้านไ ว รั สได้ โดยเฉพาะไ ว รั สในกลุ่มโ ร คทางเดินหายใจ ทำให้นำฟ้าทะลายโจรมาใช้กับไข้หวัดใหญ่จนผู้ป่ ว ยมีอาการดีขึ้น

              “ฟ้าทะลายโจร” เป็นสมุ นไพ รที่มีสารสำคั ญ andrographolide ที่มีศักยภาพในการป้ องกันและรั กษ าโ ร ค SARS 2 หรืออีกชื่อคือ SARS-CoV (cure and prevent the diseases caused by the SARS virus) ไ ว รั ส SARS มีค วา มใกล้เคี ยงกับไ ว รั ส COVID-19 หรืออีกชื่อคือ SARS-CoV-2 จึงทำให้ฟ้าทะลายโจ ร ได้รับความส นใจจากนักวิ จั ยเพื่อนำไปใ ช้ในการร่วมรั กษ าCOVID-19

               กรมการแ พท ย์แ ผนไทยและก ารแพ ท ย์ทางเลือก กรมวิทย าศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสั ชกs sม ได้มีการศึกษา กา รวิ จั ยท ดล องทางห้องป ฏิบั ติการ เพื่อหาย าต้านโควิด-19 พบว่า “สารสกัดฟ้าทะลายโจร” สามารถยับยั้งการเจ ริ ญเติ บโตของไ ว รั สในหล อดทดล องได้ จึงได้พัฒนาต่อยอดสู่ย าคร่าโควิด-19 คาดว่าทราบผล ชัดเจนในช่วงปลายเดือน มี.ค.นี้

                 แม้จ ะยังไม่ท ร าบผลชัดเจนว่า “ฟ้าทะล ายโจ รคร่าเชื้อโควิด-19 ได้หรือไม่?” แต่ขณะนี้ประชาช นส่ว นใหญ่ก็ได้มีการหาซื้อแคปซูลฟ้าทะลายโจร เพื่ อเส ริมภูมิ ต้ านทานแก่ตนเองเรียบร้อย วิทย าลัยเภสัชศา ส ตร์ มหาวิทย าลัยรังสิต ที่ได้พย าย ามสกัดย าสมุนไพรไทย เพื่อนำม าสู่การป้ องกั นและรั กษ าโ ร คต่าง ได้มีการผลิตย าสมุนไพ รฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูล ซึ่งผลิตโดย SUN HERB Thai Chinese Manufacturing โ ดยมีสร ร พคุณ แก้ไข้ แก้หวัด แก้ตั วร้อน และกระตุ้นการสร้ างระบ บภูมิคุ้มกัน

ผศ.ดร.เภสัชกร เอ กพล ลิ้มพงษา อ าจารย์ปร ะจำวิทย าลัยเภ สัชศา สตร์ มหาวิทย าลัยรังสิต กล่าวถึงกรณีที่ม.รังสิต สามารถผลิตแคปซูลฟ้าทะลายโจรเสริมภูมิต้า นทา นโควิด 19 ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายคนมีความตื่นตัว ในการหาย า หรือหาวิธีการป้องกันจากโควิด-19
ในส่วนขอ งฟ้ าทะลายโ จร ได้มีรา ยงา นผลการศึ กษาในห ลอดท ดลอ ง (in vitro) นอกร่ า งกายมนุ ษ ย์ แ สด งให้เห็ นว่า ฟ้าทะล ายโจรสาม ารถป้องกัน ไ ว รั สเข้าสู่เซล ล์, ลดการแ บ่งตั วของไ ว รั สภายในเซลล์, เพิ่ มภูมิคุ้มกั น และลดก ารอักเ สบจากการติ ดเชื้อไ ว รั สได้ และขณะนี้ด้วยสถานการณ์ค่อ นข้างรุ นแร ง ทำให้ประชาชนแห่ไปซื้อและใช้ย าสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจำนวนมากขึ้น

 

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *