ทางแพ ท ย์เผย 5อย่างที่ช่ว ยต้านไวรั สCOVID-19ได้

ทางแพ ท ย์เผย 5อย่างที่ช่ว ยส้รางภูมิคุ้มกันต้านไวรั สCOVID-19ได้ อย่างดีเลยล่ะนะ

แพ ท ย์เผย 5 วิธีสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่ า งกาย ต้านเชื้ อไวรั สโคโรน่าหรือเชื้อ COVID-19 รศ.นพ.นิธิพั ฒ น์ เจียรกุล  คณ ะแพทยศ าส ตร์ ศิ ริรา ชพย าบา ล ได้ให้ข้อมูลกับ Workpoint Today ถึงวิธีการสร้างภู มิคุ้ มกั นให้ร่ า งกายแข็งแรงต่อสู้กับการแพร่ ร ะ บ า ด ของเชื้ อไวรั สโคโรน่าหรือเชื้อโควิ ด-19 นั้นมีอันตรายมากเพียงไหนและเชื้ อไวรั สโคโรน่ าหรื อเชื้อโควิ ด-19

ซึ่งส าม ารถส รุปออกมาได้ 5 วิธี หากใครป ฏิบั ติได้ตามนี้ เมื่อร่ า งกายแข็งแรง จะส่ งผ ลให้ภูมิคุ้ มกันต่อโ ร คดีขึ้น ห รือหากได้รับเชื้อมาอาการก็จะไม่รุ นแร งมากเท่าไหร่ จะมีอะไรบ้างก็ไปดูกันได้เลยครับ

1. กินอาหารสะอาด ครบ 5 ห มู ่
โปรตี น ไขมั น คาร์โบไฮเดรต วิตามิ น เกลื อแ ร่ น้ำ หลีกเลี่ยงอาหารที่แปรรูปหรือทำโดยคนที่ไม่รู้ที่มาที่ไปของความสะอาด ควรเลือกวัตถุดิบที่สะอา ด ได้จ ากแหล่งที่โอก าสแพ ร่เชื้อจากผู้ขา ยน้ อย ถ้ าในอนาคตสถ านกา รณ์ลุกล ามมา กขึ้น อาหา รสำเร็จรูปถือว่าปล อดภั ยที่สุ ด เพ ร าะผ่านขั้ นตอนการทำให้สุ ก สะอา ดมาแล้ ว และกระบ วนกา รขั้นตอนไม่มีการหยิ บจั บอะไรจากคนจำนวนมาก

2. งดสูบบุ หรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และงดเครื่ อ งดื่มแอลกอฮ อล์
เพราะแอล กอฮ อล์จะทำลายภูมิร วมของร่ า งกาย จะทำลายภูมิต้านทานเฉพาะที่นั่นคือระบบทางเดินหายใจ ทำลายเยื่อบุจมูก เยื่อบุในช่ อง ปาก จมูก หลอดลมเชื้ อไวรั สโคโรน่าหรือเชื้อ โ ควิด-19 เข้าสู่ร่ า งกา ยเราทางร ะบบการห ายใจ เหมือนเราทำให้ร ะบบเหล่านี้เป็นแผ ลถล อก 

3. พักผ่อ นให้เพียงพอ น อน 6-8 ชั่ วโมงต่ อวัน
เพราะการนอ นหลับ คือ การให้ร่ า งกา ยได้ซ่ อมแซ มส่วนที่สึ กหรอ และระบ บภู มิคุ้ มกัน ซึ่งพบว่าคนที่นอนหลับไม่เพี ย งพอ ภู มิคุ้ มกันของร่ า งกายจะล ดลง ซึ่งภูมิคุ้ มกันมีส่ วนทั้งในเ รื่ อ งต่อสู้กับการติ ดเ ชื้อ ต่อสู้กับเซ ล ล์ห รือสิ่ งผิ ดป กติต่ าง ที่เข้าสู้ร่ า งกาย

4.ทำใจให้สบ าย ผ่อนค ลาย ไม่ເครียດ
เนื่องจ ากมีข้อมู ล พบว่า คนที่ทำส มา ธิ เจริ ญส ติไ ด้ ควบคุมอาร ม ณ์ได้ดี ไม่ มีภาวะເครียດ จะมีผ ลดีต่อระบบภู มิคุ้ มกัน ซึ่งถ้าเร ามีภูมิต้า นท านที่แข็งแรงโอกาสที่ติดเชื้ อไวรั สโคโ รน่ าหรือเชื้อโควิด -19 ก็จะลดลง หรือถ้าติดเชื้ อไวรั สโคโรน่าหรือเชื้อโ ควิ ด-19 

5 ออกกำลังกายในที่โล่ง หรือ พื้นที่ส่วนตัว
ควรอ อกกำ ลังกายก ลา งIIจ้ง   ซึ่งระบบภูมิคุ้ มกั นในร่ างกาย แ บ่งเ ป็น 2 ส่วน ก็คื อระบบภูมิคุ้มกันชนิดพึ่งเซลล์ กับระบบภูมิคุ้มกันที่เป็นส า รที่หลั่งมาในเ ลือด ความแข็งแรงของเ ซล ล์ที่เป็นต้นตอของภูมิ คุ้ มกันทั้งสอ งประเภทนี้ เกิ ດขึ้นไ ด้ ดีกับคนที่มีร่ า งกายแข็งแ รง

ที่มา : Workpoint Today

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *