ขนส่ งทำการงดขา ยตั๋ว และงดมาสถานี

ขนส่ งทำการงดขา ยตั๋ ว และง ดมาส ถานี

งดขา ยตั๋ ว วันที่ 25 มี.ค. นายจิรศักดิ์ เย าว์วัชสกุล กs s มการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บ ขส.) เปิดเผยว่า ต ามที่รัฐบ า ลปร ะก าศส ถ านการณ์ฉุกเฉิ นในทุ กเขตท้ อ งที่ทั่วรา ชอาณ าจักร (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับ 2548) ตั้ งแ ต่วันที่ 26 มี.ค.63 จนถึงวันที่ 30 เม.ย.63 ทำใ ห้ บขส. ต้องปฏิบัติตามมาต รก าร social distancing อย่างเคร่งครัด
โดยเ ว้นระย ะห่ างของที่นั่งบนรถโดยสาร สถ า นีขนส่ ง และจำกัดการเดินท า งของผู้โดยส าร เพื่ อความปล อดภัยข องผู้ใช้บริก ารและป้องกั นการแพร่ร ะบา ดของโ ร คโควิด-19 ส่ งผ ลให้ตั๋ วโดยสารรถ บขส. เต็มทุกที่นั่งแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. จนถึ งวันที่ 30 เม.ย. และไม่ส ามารถจัดรถเสริมเพื่อให้บริกา รกับผู้โดยสารที่ไม่ได้ซื้ อตั๋วล่ วงหน้าไ ด้

เนื่องจากรถที่อยู่ในระบบได้นำมาให้บริกา รตา มมาตรการ เว้นระยะห่าง s oc ial di stancin g แล้ว จึ งขอให้ผู้โดย ส ารที่ไ ม่ได้ซื้อตั๋วล่ วงหน้างดการเดิ นท างม ายั งสถานีฯ เนื่ องจา กไม่มีกา รเปิ ดจำห น่ ายตั๋วทุ กเส้นทาง ส่ ว นผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าไว้สามารถเดินทางได้ปกติ แต่หาก ไม่ประสงค์เดินท างส าม ารถติดต่อขอคื นตั๋วและเ ลื่อน ก ารเดินทางได้ต ามเงื่ อนไขของบริษัทฯ

ขอบคุณที่มา: ข่าวสด

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *