กสทช ได้อนุมัติให้ใช้เน็ ตฟรีแ ล้ว 3 เดือน

กสทช ได้อนุมัติให้ใช้เน็ ตฟรีแ ล้ว 3 เดือน

กสทช. อนุมั ติ ให้ปร ะชาช นใช้ เน็ตฟรี รอ งรับ Work from Home ใ ช้งา นเน็ตมือถือเป็น 10 GB อัพส ปี ดเน็ตบ้าน 100 Mbps นาน 3 เดือน ถึง 30 มิ.ย. 63 *สำห รั บผู้ใช้งานในปั จจุบั น 1 คน / 1 หมายเลข*

มาตรการสนับสนุน
1. สนับสนุ นให้ปร ะชาช นสามารถใช้งานอินเท อร์เน็ ตบร อดแบนด์เค ลื่อ นที่ (Mobile Broadband) เพิ่ม 10 GB ต่อค น ต่อเดื อน ให้แก่ผู้ใช้ง านในปัจจุบัน โ ดยผู้ใช้บ ริก าร 1 คนจะได้รับการสนับสนุน 1 เล ขหม าย ต่อ 1 ผู้ให้บ ริการ โ ดยจ ะสนั บส นุนเป็นร ะยะเวลา 3 เดือ น นับตั้งแ ต่วันที่คณะรัฐมนตรีไ ด้ลงม ติเห็นชอบมา ตรการดังกล่าว จนถึงวัน ที่ 30 มิ.ย. 63

2. สนับสนุ นการจัดให้มีบ ริกา รอินเ ทอร์เน็ ตบรอดแบน ด์ป ระจำที่ (Fixed Broadband) ให้แก่ผู้ใช้งานในปั จจุบั น โดยปรับเพิ่มขนาดความจุ (Capacity) เท่ าที่ผู้ให้บ ริกา รจะสามารถดำเ นิ นการได้ กล่าวคือ กรณีบริก าร ADSL/VDSL/Copper ให้ปรั บเพิ่มความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้ และกรณีบริการ FTTX ให้ไ ด้ระดั บความเ ร็ว (Download) 100Mbps โด ยหักเป็ นค่าใช้จ่ายจากเงิ นที่ต้องนำส่ งก องทุนวิจัยและพั ฒ นากิจการก ร ะจ ายเสียง กิ จก ารโท รทัศน์ และกิ จ การโท รค มนาคมเพื่อประโ ยชน์สาธารณะ (กทปส.)

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *